Diensten - 193806-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Timișoara: Advies inzake brand- en explosiebeveiliging en -controle

2019/S 081-193806

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Municipiul Timișoara
14756536
Bulevardul C.D. Loga nr. 1, județ Timiș
Timișoara
300030
Roemenië
Contactpersoon: Serviciul Achiziții Publice — Emilia Micorici
Telefoon: +40 256408478
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
NUTS-code: RO424

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.primariatm.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii pentru întocmire „DALI + PT + DTAC, documentație pentru avizare şi autorizare ISU, refacere reţele exterioare şi interioare, redimensionare şi relocare rezerv [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 14756536_2018_PAAPD1044548.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71317100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

In baza contractului vor fi prestate serviciile de intocmire: „DALI + PT + DTAC, documentatie pentru avizare şi autorizare ISU, refacere reţele exterioare şi interioare, redimensionare şi relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului Clinic de Urgenţă «L. Ţurcanu», Timişoara — Str. I. Nemoianu – Dr. L. Gabor, colţ cu Str. Brăila”, astfel cum sunt acestea impuse in tema de proiectare. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 71 000.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenţă „L. Ţurcanu” Timisoara, Str. I. Nemoianu – Dr. L. Gabor, colţ cu Str. Panait Istrat (fosta Brăila) sau, dupa caz, la sediul prestatorului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru Spitalul Clinic de Urgenţă „L. Ţurcanu” Timisoara, conform prevederilor Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi HG 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, este necesara incheierea unui contract de prestare servicii pentru intocmire: „DALI + PT + DTAC, documentatie pentru avizare şi autorizare ISU, refacere reţele exterioare şi interioare, redimensionare şi relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului Clinic de Urgenţă «L. Ţurcanu», Timişoara, Str. I. Nemoianu – Dr. L. Gabor, colţ cu Str. Brăila”, astfel cum sunt acestea impuse in tema de proiectare.

În baza contractului vor fi prestate servicii de:

— consultanţă privind modificările/completările la construcţii şi instalaţii necesare obţinerii avizului si autorizaţiei de securitate la incendiu pentru clădirea spitalului,

— întocmirea proiectului tehnic pentru lucrările de conformare, conţinând: detalii de execuţie, caiete de sarcini specifice, liste cu cantităţile de lucrări de conformare si devizul general,

— întocmirea documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire, a documentatiilor pentru avize (inclusiv a avizului ISU) şi acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, asigurarea verificării proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi, depunerea documentatiilor intocmite pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatie de construire,

— asistenţă tehnică de specialitate până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 45
Benaming:

Contract de servicii pentru întocmire „DALI + PT + DTAC, documentație pentru avizare și autorizare ISU, refacere rețele exterioare și interioare, redimensionare și rel [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Graphic Space
RO36748860
Calea Martirilor 1989 nr. 62
Timișoara
300776
Roemenië
Telefoon: +40 730009330
E-mail: office@brainlog.ro, tehnic@brainlog.ro
NUTS-code: RO424
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 83 976.87 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 71 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 15 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Proiectare instalatii sisteme de Securitate PSI, proiectarea sistemelor de instalatii de limitare si stingere a incendiilor.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Municipiul Timișoara — Serviciul Achiziții Publice, camera 223
Bulevardul C.D. Loga nr. 1
Timișoara
300030
Roemenië
Telefoon: +40 256408478
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro

Internetadres: www.primariatm.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019