Diensten - 193807-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Beaucouzé: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2019/S 081-193807

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
GEVES
25 rue Georges Morel — CS — 90024
Beaucouzé Cedex
49071
Frankrijk
Contactpersoon: Jade Pereire
Telefoon: +33 241228611
E-mail: j.pereire@achat-public-conseil.com
NUTS-code: FR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.geves.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.e-marchespublics.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations d'agence de voyages, de transports et services associés et service d'hébergement

Referentienummer: AO/2019-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestations d'agence de voyages, de transports et services associés et service d'hébergement.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 138.00 EUR / Hoogste offerte: 3 984.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestations d'agence de voyages, de transports et services associés

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestations d'agence de voyages, de transports et services associés.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

La géolocalisation: le candidat doit proposer la mise à disposition d'un outil permettant de géolocaliser rapidement et en temps réel tous les collaborateurs en déplacement (quel que soit le mode de transport).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestations d'hébergement en France ou à l'étranger

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestations d'hébergement en France ou à l'étranger.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Prestation d'agence de voyages, de transports et services associés

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Préférences voyages
46 rue Jean Bodin
Angers
49100
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 138.00 EUR / Hoogste offerte: 3 984.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Prestations d'hébergement en France ou à l'étranger

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif
6 allée de l'Île Gloriette, BP 24111
Nantes
44041
Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019