Diensten - 193808-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Veliko Tarnovo: Beheer, reparatie en onderhoud van wagenpark

2019/S 081-193808

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Severnotsentralno darzhavno predpriyatie“ DP, TP „Darzhavno gorsko stopanstvo Bolyarka“, gr. Veliko Tarnovo
Nationaal identificatienummer: 2016168050117
Postadres: bul. „Balgariya“ No. 23
Plaats: Veliko Tarnovo
NUTS-code: BG321 Велико Търново
Postcode: 5000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Bonka Radeva, Meliha Myumyunova
E-mail: bolqrka@scdp.bg
Telefoon: +359 62639940
Fax: +359 62610712

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.scdp.bg

Adres van het kopersprofiel: https://www.scdp.bg/procedures/15642

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: gорско стопанство

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 10 (десет) броя служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП, гр. Габрово — ТП „ДГС Болярка“, гр. В. Търново

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50111000 Beheer, reparatie en onderhoud van wagenpark
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 10 (десет) броя служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП, гр. Габрово — ТП „Държавно горско стопанство Болярка“, гр. Велико Търново, за срок от 12 календарни месеца.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 22 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
50112200 Onderhoud van auto's
50114000 Reparatie en onderhoud van vrachtwagens
50112000 Reparatie en onderhoud van auto's
50112100 Reparatie van auto's
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Велико Търново

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 10 (десет) броя служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП, гр. Габрово — ТП „Държавно горско стопанство Болярка“, гр. Велико Търново, за срок от 12 календарни месеца, включващо техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части, аксесоари, материали и консумативи, необходими за извършването им, на моторни превозни средства със следните марки Мицубиши L 300, ВАЗ 21214, ВАЗ 21213, Лада 4х4 и Лада М 2121.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 011-021782
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ОП 3
Benaming:

За възлагане на обществена поръчка за услуги

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ЕТ „Мототехника — Христо Христов“
Nationaal identificatienummer: 040318480
Postadres: ул. „Георги Измирлиев“ № 15, вх. Ж, ет. 4
Plaats: Велико Търново
NUTS-code: BG321 Велико Търново
Postcode: 5000
Land: Bulgarije
E-mail: mototeh_vt@mail.bg
Telefoon: +359 888839922
Fax: +359 62625995
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019