Diensten - 193808-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Veliko Tarnovo: Beheer, reparatie en onderhoud van wagenpark

2019/S 081-193808

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
„Severnotsentralno darzhavno predpriyatie“ DP, TP „Darzhavno gorsko stopanstvo Bolyarka“, gr. Veliko Tarnovo
2016168050117
bul. „Balgariya“ No. 23
Veliko Tarnovo
5000
Bulgarije
Contactpersoon: Bonka Radeva, Meliha Myumyunova
Telefoon: +359 62639940
E-mail: bolqrka@scdp.bg
Fax: +359 62610712
NUTS-code: BG321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.scdp.bg

Adres van het kopersprofiel: https://www.scdp.bg/procedures/15642

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: gорско стопанство

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 10 (десет) броя служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП, гр. Габрово — ТП „ДГС Болярка“, гр. В. Търново

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50111000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 22 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000
50112200
50114000
50112000
50112100
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 011-021782

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ОП 3
Benaming:

За възлагане на обществена поръчка за услуги

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ЕТ „Мототехника — Христо Христов“
040318480
ул. „Георги Измирлиев“ № 15, вх. Ж, ет. 4
Велико Търново
5000
Bulgarije
Telefoon: +359 888839922
E-mail: mototeh_vt@mail.bg
Fax: +359 62625995
NUTS-code: BG321
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019