Diensten - 193808-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Veliko Tarnovo: Beheer, reparatie en onderhoud van wagenpark

2019/S 081-193808

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Severnotsentralno darzhavno predpriyatie“ DP, TP „Darzhavno gorsko stopanstvo Bolyarka“, gr. Veliko Tarnovo
Nationaal identificatienummer: 2016168050117
Postadres: bul. „Balgariya“ No. 23
Plaats: Veliko Tarnovo
NUTS-code: BG321 Велико Търново
Postcode: 5000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Bonka Radeva, Meliha Myumyunova
E-mail: bolqrka@scdp.bg
Telefoon: +359 62639940
Fax: +359 62610712

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.scdp.bg

Adres van het kopersprofiel: https://www.scdp.bg/procedures/15642

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: gорско стопанство

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 10 (десет) броя служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП, гр. Габрово — ТП „ДГС Болярка“, гр. В. Търново

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50111000 Beheer, reparatie en onderhoud van wagenpark
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 22 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
50112200 Onderhoud van auto's
50114000 Reparatie en onderhoud van vrachtwagens
50112000 Reparatie en onderhoud van auto's
50112100 Reparatie van auto's
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 011-021782

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ОП 3
Benaming:

За възлагане на обществена поръчка за услуги

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ЕТ „Мототехника — Христо Христов“
Nationaal identificatienummer: 040318480
Postadres: ул. „Георги Измирлиев“ № 15, вх. Ж, ет. 4
Plaats: Велико Търново
NUTS-code: BG321 Велико Търново
Postcode: 5000
Land: Bulgarije
E-mail: mototeh_vt@mail.bg
Telefoon: +359 888839922
Fax: +359 62625995
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019