Diensten - 193815-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Nederland-Twello: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2019/S 081-193815

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
gemeente Voorst
08218153
H.W. Iordensweg 17Postadres: Postbus 90007390 HA Twello
Twello
7391 KA
Nederland
Contactpersoon: Monique Wennink
Telefoon: +31 5712739392
E-mail: m.wennink@voorst.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.voorst.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=95995

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Total engineering en directievoering renovatie gemeentehuis Voorst - gemeente Voorst - 2018

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Voorst is voornemens een eigentijds, toekomstbestendig (= flexibel, ombouwbaar en waardevast), energieneutraal, circulair en gasloos gemeentehuis te realiseren door renovatie van het bestaande gemeentehuis, gelegen aan de H.W. Iordensweg 17, 7391 KA te Twello. Het gebouw en de inrichting moeten de medewerkers en het bestuur goed faciliteren bij de taken. Voor de inwoners moet het een goed, gastvrij en veilig toegankelijk gemeentehuis zijn.

Het doel van deze aanbesteding is het selecteren van 1 total engineer die een ontwerpteam meebrengt voor de uitvoering van deze opdracht. Het te contracteren ontwerpteam moet de volledige integrale ontwerpopgave voor de gemeente kunnen invullen.

Het gemeentehuis is uiterlijk 21.3.2022 gerenoveerd, opgeleverd en in gebruik.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71500000
71300000
71200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Twello

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze aanbesteding verloopt volgens een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. De selectiefase is gericht op de disciplines architect, installatieadviseur en projectleider. Het is niet reëel om van gegadigde te verwachten dat zij op dit moment in de aanbestedingsprocedure, het gehele ontwerpteam met alle disciplines beschikbaar heeft voor uitvoering van onderhavige opdracht. Om deze reden hebben alle geschiktheidseisen en selectiecriteria enkel betrekking op de disciplines architect, projectleider en installatieadviseur. De inschrijvingsfase heeft betrekking op het gehele integrale ontwerpteam (inclusief bouwfysicus, kostendeskundige enzovoort). Tijdens deze fase wordt gevraagd om een visie van het integrale ontwerpteam ten aanzien van samenwerken, circulair slopen en bouwen, energieneutraliteit en bouwen in een publieke omgeving. Er wordt géén ontwerp uitgevraagd.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van Aanpak / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 219-501716
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Total engineering en directievoering renovatie gemeentehuis Voorst, gemeente Voorst - 2018

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Architectenbureau De Twee Snoeken B.V.
's-Hertogenbosch
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Gelderland
Arnhem
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie platform Negometrix, tendernummer 95995

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019