Dienstleistungen - 193816-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Rotterdam: Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten

2019/S 081-193816

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 24483298 0003
Postadres: Wilhelminakade 179
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3002 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: S.J. Atminah
E-mail: sj.atminah@rotterdam.nl
Telefoon: +31 610426202

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rotterdam.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=110569

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accountantsdiensten

Referentienummer: 1-D-18040-18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79200000 Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht heeft betrekking op de controle van de jaarrekening van de gemeente Rotterdam (de algemene controleopdracht) en specifieke assurance-opdrachten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 400 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66000000 Financiële en verzekeringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze dienstverlening bestaat uit de certificering van de jaarrekening van de gemeente Rotterdam (de algemene controleopdracht) en specifieke assurance-opdrachten. De algemene controleopdracht bestaat uit onderstaande werkzaamheden:

1. het verrichten van controlewerkzaamheden en certificeren van de jaarrekening van de gemeente Rotterdam (de algemeen certificerende functie);

2. het verstrekken van rapportages;

3. het geven van invulling aan de natuurlijke adviesfunctie, waaronder het adviseren van de COR in het kader van de controlerende taak van de gemeenteraad.

De specifieke Assurance opdrachten bestaan momenteel uit de onderstaande werkzaamheden.

4. het verzorgen van een bijzondere verklaring inzake fractiegelden;

5. het verzorgen van overige verklaringen in opdracht van het college.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: inhoudelijk / Weging: 15 %
Kwaliteitscriterium - Naam: natuurlijke adviesfunctie / Weging: 15 %
Kwaliteitscriterium - Naam: communicatie / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: gerapporteerde informatie / Weging: 15 %
Kostencriterium - Naam: eigen risico meerwerk / Weging: 10 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie aanbestedingsdocumenten

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie aanbestedingsdocumenten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 244-558787
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9-D-18040-18
Benaming:

Accountantsdiensten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Postadres: Fascinatio Boulevard 350
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3065 WB
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 400 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 533 333.33 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100-125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: zie aanbestedingsdocumenten
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019