Diensten - 193821-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-La Roche-sur-Yon: Uitgeverijdiensten

2019/S 081-193821

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Vendée Expansion
33 rue de l'Atlantique — CS 80206
La Roche-sur-Yon Cedex
85005
Frankrijk
Contactpersoon: Stéphanie Leger
E-mail: s.leger@gie-epl-vendee.fr
NUTS-code: FRG05

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.vendee-expansion.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Société anonyme d'économie mixte locale
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Ingénierie, tourisme

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Conception, réalisation et diffusion du guide destination Vendée pour le pôle tourisme

Referentienummer: VETOUR01-10.01.19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79970000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation concerne la régie publicitaire, la conception, l'impression, le conditionnement, le façonnage, la livraison et la diffusion du guide «Destination Vendée» du pôle tourisme de Vendée Expansion.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 315 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79823000
79824000
79920000
79341000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La présente consultation concerne la régie publicitaire, la conception, l'impression, le conditionnement, le façonnage, la livraison et la diffusion du guide «Destination Vendée» du pôle tourisme de Vendée Expansion.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: La méthodologie proposée pour la conception, la réalisation et la diffusion / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Les moyens humains et techniques présentés pour la réalisation du guide / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Les qualités techniques et esthétiques de la maquette / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Le montant du minimum garantie / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 016-033924
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VETOUR01-10.01.19
Benaming:

Conception, réalisation et diffusion du guide destination Vendée pour le pôle tourisme

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Scoop communication
585 rue de la Juine
Olivet
45160
Frankrijk
NUTS-code: FR

Internetadres: https://www.scoopcommunication.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 315 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de grande instance de Rennes
Cité judiciaire, 7 rue Pierre Abélard, CS 73127
Rennes
35031
Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019