Diensten - 193825-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Gent: Tuinbouwdiensten

2019/S 081-193825

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Universiteit Gent
0248.015.142
Sint-Pietersnieuwstraat 25
Gent
9000
België
Contactpersoon: De heer Jurgen Desmet
Telefoon: +32 92647874
E-mail: jurgen.desmet@ugent.be
Fax: +32 92643596
NUTS-code: BE234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ugent.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Universiteit
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uitvoeren van beplantingen en onderhoud van tuinen, onkruidbestrijding, bosaanplantingen, maaiweiden t.b.v. Universiteit Gent

Referentienummer: 2018/007
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 444 840.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:

F.I. + (diverse sites), 9000 Gent

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht voor aanneming van diensten betreft het uitvoeren van beplantingen & onderhoud van tuinen, onkruidbestrijding, bosaanplantingen en maaiweiden t.b.v. de Universiteit Gent.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ecologisch groenonderhoud / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 220-503823
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/007
Benaming:

Uitvoeren van beplantingen en onderhoud van tuinen, onkruidbestrijding, bosaanplantingen, maaiweiden t.b.v. Universiteit Gent

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Krinkels nv
Auguste Reyerslaan 80
Brussel (Schaarbeek)
1030
België
Telefoon: +32 52302805
E-mail: info.londerzeel@krinkels.be
Fax: +32 81402399
NUTS-code: BE

Internetadres: http://www.krinkels.be

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 444 840.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019