Diensten - 193827-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Sofiya: Personeelsopleidingsdiensten

2019/S 081-193827

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Darzhavna agentsiya „Elektronno upravlenie“
177098809
ul. „Gen. Y. V. Gurko“ No. 6
Sofiya
1000
Frankrijk
Contactpersoon: Dilyana Naydenova — glaven ekspert, direktsiya „Obshtestveni porachki“
Telefoon: +359 29492316
E-mail: dnaydenova@e-gov.bg
Fax: +359 29492433
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://e-gov.bg

Adres van het kopersprofiel: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/241

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: друга дейност: ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Подобряване на специализираните знания и умения на служители в ДАЕУ в областта на архитектурата на е-управлението при следните обособени позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79632000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Подобряване на специализираните знания и умения на служители в ДАЕУ в областта на архитектурата на е-управлението при следните обособени позиции:

— обособена позиция 1 „Провеждане на обучение в областта на архитектурата на е-управлението“,

— обособена позиция 2 „Провеждане на обучение по PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)“,

— обособена позиция 3 „Провеждане на обучение по Business process model and notation (BPMN 2.0)“,

— обособена позиция 4 „Провеждане на обучение по SLA — Service Level Agreement“.

Проектът се финансира със средства от Оперативна програма „Добро управление“. Проектът е насочен към подобряване на квалификацията на служителите на дирекциите в ДАЕУ при изпълнението на служебните си задължения в областта на архитектурата на е-управлението, както и към повишаване на уменията и компетентностите на експерти съгласно специфичните дейности и задачи, които се изпълняват в дирекциите в ДАЕУ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Провеждане на обучение в областта на архитектурата на е-управлението

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79632000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Мястото на изпълнение на обществената поръчка е на територията на Р БЪЛГАРИЯ, извън гр. София.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обучението е предназначено за 200 служители на ДАЕУ, като за целите на обучението ще бъдат сформирани 4 групи по 50 служители. Предвижда се провеждането на общо 4 курса по този вид обучение извън гр. София.

Продължителност на 1 курс:

Обучението по обособена позиция 1 е присъствено, с времетраене 3 дни (22,5 учебни часа). Лекторите се осигуряват от възложителя.

В обособената позиция са включени учебни материали и издаване на сертификати за участниците, наем на зала, оборудвана с необходимата озвучителна и презентационна техника (екран, мултимедия, флипчарт, консумативи за флипчарт, озвучителна уредба с осигурени микрофони за участниците, електрозахранване за лаптопи (разклонители/удължители) и комуникационни връзки), обяд за всеки един участник и по 2 кафе паузи дневно за всеки един участник. В прогнозната стойност са предвидени транспорт и хотелско настаняване с включени закуски и вечери за всеки един от обучаемите.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект BG05SFOP001-2.006-0057 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ в областта на архитектурата на е-управлението" по Оперативна програма "Добро управление"

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Провеждане на обучение по PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79632000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Мястото на изпълнение на обществената поръчка е на територията на гр. София.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обучението е предназначено за 5 служители на ДАЕУ, ще бъде присъствено, с продължителност 4 дни и ще бъде проведено на територията на град София.

В обособената позиция са включени лектори, официални учебни материали и издаване на сертификати за успешно преминато обучение на участниците, наем на зала и необходимата техника, обяд (за всеки учебен ден) за всеки един участник и по 2 кафе паузи дневно за всеки един участник, включващи кафе, чай и вода, дребни сладки и соленки за всеки един от обучаемите.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект BG05SFOP001-2.006-0057 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ в областта на архитектурата на е-управлението" по Оперативна програма "Добро управление"

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Провеждане на обучение по Business process model and notation (BPMN 2.0)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79632000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на гр. София.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обучението е предназначено за 4 служители на ДАЕУ, ще бъде присъствено, с продължителност 2 дни и ще бъде проведено на територията на град София.

В обособената позиция са включени лектори, учебни материали и издаване на сертификати за успешно преминато обучение на участниците, наем на зала и необходимата техника, обяд за всеки един участник и по 2 кафе паузи дневно за всеки един участник, включващи кафе, чай и вода, дребни сладки и соленки за всеки един от обучаемите.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект BG05SFOP001-2.006-0057 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ в областта на архитектурата на е-управлението" по Оперативна програма "Добро управление"

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Провеждане на обучение по SLA — Service Level Agreement

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79632000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на гр. София.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обучението е предназначено за 15 служители на дирекция КИИ, като 10 от тях са от териториалните поделения. То ще бъде присъствено, с продължителност 5 дни и ще бъде проведено на територията на град София.

В обособената позиция са включени лектори, учебни материали и издаване на сертификати за успешно преминато обучение на участниците, наем на зала и необходимата техника, обяд за всеки един участник и по 2 кафе паузи дневно за всеки един участник, включващи кафе, чай и вода, дребни сладки и соленки за всеки един от обучаемите. В прогнозната стойност са предвидени транспорт и хотелско настаняване с включени закуски и вечери за обучаемите от териториалните поделения.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект BG05SFOP001-2.006-0057 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ в областта на архитектурата на е-управлението" по Оперативна програма "Добро управление"

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 238-543923
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Провеждане на обучение в областта на архитектурата на е-управлението

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Провеждане на обучение по PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Провеждане на обучение по Business process model and notation (BPMN 2.0)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Провеждане на обучение по SLA — Service Level Agreement

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Не подлежи на обжалване.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Държавна агенция „Електронно управление“
ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29492316
E-mail: dnaydenova@e-gov.bg
Fax: +359 29492433

Internetadres: https://e-gov.bg/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019