Diensten - 193828-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Frankrijk-Challans: Proeftijddiensten

2019/S 081-193828

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Communauté de communes Challans Gois Communauté
BP 337
Challans
85303
Frankrijk
Telefoon: +33 251497973
E-mail: mp@challans.fr
Fax: +33 251550564
NUTS-code: FRG05

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.challansgois.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de services de qualification et d'insertion professionnelles passé en application de l'article 36 II de l'ordonnance no 2015-899

Referentienummer: 2019400-PA16-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75231240
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché a pour objet l’insertion sociale et professionnelle d’habitants résidant sur le territoire de Challans Gois Communauté, en difficulté d’insertion et exclues du marché du travail, par la réalisation de prestation d’appui et d’accompagnement pouvant lui permettre d’accéder à un emploi durable.

Les prestations font l’objet d’un seul lot.

Les prestations du marché sont exécutées par l’émission de bons de commande successifs selon les besoins (articles 78 et 79 du décret 2016-360).

Les minima et maxima annuels de commande sont les suivants:

— mini: 1 EUR HT,

— maxi: 52 249 EUR HT.

Pour information estimation du besoin annuel: 21 000 EUR HT.

Le marché est reconductible 3 fois par reconduction expresse, par période de 1 an, la durée totale du marché ne pouvant excéder 4 ans.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 208 996.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75231240
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Activités supports: entretien, accueil, manutention, surveillance.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière d'insertion professionnelle / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'activité support / Weging: 10
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Marché passé selon une procédure adaptée en application de l'article 27 du décret 2016-360 du 25.3.2016, son montant étant inférieur aux seuils d'application des directives communautaires.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019400-PA16-01
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ESNOV
8 rue de la Poctière
Challans
85300
Frankrijk
NUTS-code: FRG05
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 208 996.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Les contrats sont consultables dans les locaux de la collectivité.

Cet avis vaut publicité de la décision de signer.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Île Gloriette
Nantes
44041
Frankrijk
Telefoon: +33 240994600
Fax: +33 240994658
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Île Gloriette
Nantes
44041
Frankrijk
Telefoon: +33 240994600
Fax: +33 240994658
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019