Diensten - 193829-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-Jean-de-Monts: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 081-193829

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
CC Océan Marais de Monts
46 place de la Paix, BP 721
Saint-Jean-de-Monts Cedex
85167
Frankrijk
Telefoon: +33 251580789
E-mail: info@omdm.fr
Fax: +33 251596613
NUTS-code: FRG05

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.oceanmaraisdemonts.fr/

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-securises.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gestion et gardiennage de la déchetterie intercommunale (2)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Relance suite à déclaration sans suite.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 598 976.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Les prestations portent sur l'accueil du public, le contrôle d'accès, la surveillance, le rechargement des matériaux, la gestion des enlèvements des déchets et l'entretien de la déchetterie.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 235-536554
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018
Benaming:

Les prestations portent sur l'accueil du public, le contrôle d'accès, la surveillance, le rechargement des matériaux, la gestion des enlèvements des déchets et l'entretien de la déchetterie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Collectes valorisation énergie déchets
34340353102460
9 av Didier Daurat
Toulouse
31400
Frankrijk
NUTS-code: FRG05
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 630 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 627 040.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Île Gloriette, BP 24111
Nantes Cedex
44041
Frankrijk
Telefoon: +33 240994600
E-mail: greffe.ta-nantes@juradmin.fr
Fax: +33 240994658

Internetadres: http://nantes.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Dirrecte des Pays de la Loire — CCRA
22 mail Pablo Picasso, BP 242009
Nantes Cedex1
44042
Frankrijk
Telefoon: +33 253467983
E-mail: paysdl.ccina@dirrecte.gouv.fr
Fax: +33 25346797

Internetadres: http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
CCOMDM — Service commande publique
46 place de la Paix, BP 721
Saint-Jean-de-Monts
85167
Frankrijk
Telefoon: +33 251580789
E-mail: accueil@omdm.fr

Internetadres: http://www.cc.oceanmaraisdemonts.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019