Diensten - 193831-2019

25/04/2019    S81

Litouwen-Panevėžys: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

2019/S 081-193831

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Nationaal identificatienummer: 288724610
Postadres: Laisvės a. 20
Plaats: Panevėžys
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-35200
Land: Litouwen
Contactpersoon: Jolanta Valužienė
E-mail: jolanta.valuziene@panevezys.lt
Telefoon: +8 45501292
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.panevezys.lt
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6392
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ir koregavimo paslaugos

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

— kompleksinio (detaliųjų planų) teritorijų planavimo dokumentų rengimas – apie 60,00 ha,

— kompleksinio (detaliųjų planų) teritorijų planavimo dokumentų keitimas – apie 70,00 ha,

— kompleksinio (detaliųjų planų) teritorijų planavimo dokumentų koregavimas – apie 80,00 ha.

Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti paslaugų už visą numatomą (orientacinę) sutarties bendrą vertę. Planuojamas rengti preliminarus paslaugų kiekis gali didėti / mažėti apie 70 proc. nuo preliminaraus kiekio ir nuo susidariusio poreikio.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Panevėžio miestas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— kompleksinio (detaliųjų planų) teritorijų planavimo dokumentų rengimas – apie 60,00 ha,

— kompleksinio (detaliųjų planų) teritorijų planavimo dokumentų keitimas – apie 70,00 ha,

— kompleksinio (detaliųjų planų) teritorijų planavimo dokumentų koregavimas – apie 80,00 ha.

Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti paslaugų už visą numatomą (orientacinę) sutarties bendrą vertę. Planuojamas rengti preliminarus paslaugų kiekis gali didėti / mažėti apie 70 proc. nuo preliminaraus kiekio ir nuo susidariusio poreikio.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Paslaugų teikėjas gaus užsakymus dėl konkrečių teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo. Paslaugų teikėjas, gavęs užsakymą dėl paslaugos, vieną teritorijų planavimo dokumentą turi parengti per 9 mėnesių laikotarpį. Paslaugos teikimo terminas gali būti pratęsiamas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų šalių pasirašomu papildomu susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 017-034937
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ir koregavimo paslaugos

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Panevėžio apygardos teismas
Postadres: Elektros g. 9
Plaats: Panevėžys
Postcode: LT-35175
Land: Litouwen
E-mail: panevezio.apygardos@teismas.lt
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019