Diensten - 193831-2019

25/04/2019    S81

Litouwen-Panevėžys: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

2019/S 081-193831

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Nationaal identificatienummer: 288724610
Postadres: Laisvės a. 20
Plaats: Panevėžys
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-35200
Land: Litouwen
Contactpersoon: Jolanta Valužienė
E-mail: jolanta.valuziene@panevezys.lt
Telefoon: +8 45501292
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.panevezys.lt
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6392
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ir koregavimo paslaugos

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 017-034937

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ir koregavimo paslaugos

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019