Diensten - 193833-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Panevėžys: Tuinbouwdiensten

2019/S 081-193833

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
288724610
Laisvės a. 20
Panevėžys
LT-35200
Litouwen
Contactpersoon: Jolanta Valužienė
Telefoon: +370 45501292
E-mail: jolanta.valuziene@panevezys.lt
NUTS-code: LT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.panevezys.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6392

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Panevėžio miesto gėlynų priežiūros paslaugos

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gėlynų plotas miesto teritorijoje:

1) vienmečių gėlynų plotas – 1 235 m2;

2) daugiamečių gėlynų plotas – 2 025 m2;

3) kapaviečių priežiūra – 19 vnt.;

4) vazos – 61 vnt.;

5) pakabinami vazonai (32 cm) – 56 vnt.;

6) pakabinami vazonai (80 cm) – 82 vnt.;

7) dekoratyvinės gėlynės (60 cm) – 11 vnt.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79421200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Panevėžio miestas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gėlynų plotas miesto teritorijoje:

1) vienmečių gėlynų plotas – 1 235 m2;

2) daugiamečių gėlynų plotas – 2 025 m2;

3) kapaviečių priežiūra – 19 vnt.;

4) vazos – 61 vnt.;

5) pakabinami vazonai (32 cm) – 61 vnt.;

6) pakabinami vazonai (32 cm) – 56 vnt.;

7) pakabinami vazonai (80 cm) – 82 vnt.;

8) dekoratyvinės gėlynės (60 cm)– 11 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 230-525892
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Panevėžio miesto gėlynų priežiūros paslaugos

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
UAB „Josvainių gėlės“
161174988
Tilto g. 10
Juodkaimiai, Kėdainių r.
LT-58196
Litouwen
NUTS-code: LT
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
LT-35175
Litouwen
E-mail: panevezio.apygardos@teismas.lt
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019