Diensten - 193834-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Duitsland-Essen: Tolkdiensten

2019/S 081-193834

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadt Essen — JobCenter Essen
Ruhrallee 175
Essen
45136
Duitsland
Contactpersoon: 56-1-7
E-mail: planung-und-vergabe@jobcenter.essen.de
NUTS-code: DEA13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.essen.de/jobcenter

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SprInt

Referentienummer: 34348/FB56/08-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79540000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gegenstand ist die Beauftragung von Sprach- und Integrationsmittler/innen im Bereich des JobCenter Essen hinsichtlich der Unterstützung von Kundengesprächen. Hierbei geht es um fachkundiges Dolmetschen und Vermittlung von soziokulturellen Fragen vor Ort.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 980 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA13
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadt Essen — JobCenter Essen

00000 Essen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gegenstand ist die Beauftragung von Sprach- und Integrationsmittler/innen im Bereich des JobCenter Essen hinsichtlich der Unterstützung von Kundengesprächen. Hierbei geht es um fachkundiges Dolmetschen und Vermittlung von soziokulturellen Fragen vor Ort.

Vertragslaufzeit 1.1.2019 bis 31.12.2019

Abrechnung nach Einzelaufträgen

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Fachpersonal mit soziokulturellen Kenntnissen / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Festpreis für im Standort eingesetzte Fachkräfte / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 34348/FB56/08-2019
Benaming:

SprInt

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fördergesellschaft für Kultur und Integration gGmbH
Kreuzeskirchstr. 1
Essen
45127
Duitsland
NUTS-code: DEA13
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 660 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Auf Grund der Besonderheit der Leistung gemäß § 14 Abs. 4 Nr. 2 lit. b) VgV ist eine Direktvergabe an SprInt mit anschließender Auftragsbekanntmachung erfolgt.

Bekanntmachungs-ID: CXPSYYLYUYC

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Rheinland
Zeughausstr. 2-10
Köln
50667
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019