Diensten - 193837-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Amurrio: Exploitatie van sportaccommodatie

2019/S 081-193837

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ayuntamiento de Amurrio
P0100200E
Plaza Juan Urrutia, s/n 01470
Amurrio
01470
Spanje
Contactpersoon: Técnico de Deportes
Telefoon: +34 945891161
E-mail: amurrio@amurrio.eus, varteaga@amurrio.eus
Fax: +34 945891645
NUTS-code: ES211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.amurrio.eus

Adres van het kopersprofiel: http://www.contratacion.euskadi.eus/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato de concesión del servicio del Polideportivo Bañueta-Kiroldegia de Amurrio

Referentienummer: 2018/8/S123
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92610000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contrato de concesión del servicio del Polideportivo-Bañueta.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES211
Voornaamste plaats van uitvoering:

ES211 — Araba/Álava.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gestión del servicio del Polideportivo Bañueta Kiroldegia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Proyecto de gestión deportivo / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan de mantenimiento de las instalaciones / Weging: 8
Kostencriterium - Naam: Reducción de la partida de las inversiones municipales en euros, dotación de una partida de inversiones anual para la mejora de las instalaciones, mejora del canon y de la compensación económica / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Mejoras sociales / Weging: 5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 204-465564
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Órgano Administrativo Foral de Recursos Contractuales de Álava
Vitoria-Gasteiz
Spanje
E-mail: oafrc-kefoa@araba.eus
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Contacto Técnico
Plaza Juan Urrutia, s/n; 01470
Amurrio
Spanje
Telefoon: +34 34945891161
E-mail: amurrio@amurrio.eus

Internetadres: http://www.amurrio.eus

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019