Diensten - 193841-2019

25/04/2019    S81

Spanje-Sevilla: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2019/S 081-193841

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Servicio Andaluz de Salud — Área Hospitalaria Virgen del Rocío
Postadres: Avenida Manuel Siurot, s/n
Plaats: Sevilla
NUTS-code: ES618 Sevilla
Postcode: 41013
Land: Spanje
Contactpersoon: Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla
E-mail: mt.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato de servicio de mantenimiento (CCA. 6+SHIPG)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 155 800.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618 Sevilla

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: H. Tecnología Servicios de Innovación y Desarrollo en Nuevas Tecnologías, S. L.
Plaats: Sevilla
NUTS-code: ES618 Sevilla
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 155 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019