Diensten - 193856-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Lycksele: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2019/S 081-193856

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Lycksele kommun
212000-2635
Storg 22
Lycksele
921 81
Zweden
Telefoon: +46 950-16256
E-mail: johan.celinder@lycksele.se
NUTS-code: SE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lycksele.se

Adres van het kopersprofiel: https://www.e-avrop.com/lycksele/e-User/Default.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Skolskjuts Lycksele kommun

Referentienummer: UH-2019-1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandling av Ramavtal för utförande av skolskjuts enligt och/eller vid behov i Lycksele kommun. Omfattningen av tjänsterna beskrivs mer detaljerat i upphandlingsdokumenten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 32 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
60120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE331
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lycksele kommun

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandling av Ramavtal för utförande av skolskjuts enligt och/eller vid behov i Lycksele kommun. Omfattningen av tjänsterna beskrivs mer detaljerat i upphandlingsdokumenten.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 037-083412
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Skolskjuts Lycksele kommun

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lycksele Taxi Aktiebolag
556303-1185
Bångvägen 18
Lycksele
921 32
Zweden
Telefoon: +46 70-5861879
E-mail: marten@lyckseletaxi.se
NUTS-code: SE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 852 159.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
Umeå
901 05
Zweden
Telefoon: +46 90-177400
E-mail: forvaltningsratteniumea@dom.se
Fax: +46 90-137588

Internetadres: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019