Diensten - 193859-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Gloucester: Drukkerijdiensten

2019/S 081-193859

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
NHS Gloucestershire Clinical Commissioning Group
Unit 5220, Valiant Court Delta Way, Gloucester
Gloucester
GL3 4FE
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Rebecca Rogers
E-mail: Rebecca.rogers19@nhs.net
NUTS-code: UKK13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gloucestershireccg.nhs.uk/

Adres van het kopersprofiel: https://in-tendorganiser.co.uk/scwcsu/aspx/ITLogin.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework Agreement for Printing Services

Referentienummer: PR002966
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79810000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

NHS Gloucestershire Clinical Commissioning Group have procured a Framework Agreement for print and associated services. This includes printed forms, stationery and bespoke printed items together with associated print services, with a delivery and collection service to main sites.

The Framework Agreement term is 4 years. The Framework Agreement commenced from 1.4.2019.

The annual budget is approximately 40 000 GBP inclusive of VAT (where applicable). The Framework Agreement will operate on a call off basis as set out in the procurement documents. Payment will be made according to activity undertaken and as stipulated in the Framework Agreement, unless this is altered by mutual agreement of the commissioner and provider at a later date. Please note this is a Framework Agreement and therefore no volume or spend is guaranteed for any framework award.

This procurement was carried out by NHS South, Central and West Commissioning Support Unit (SCW) on behalf of the commissioners.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 128 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79820000
79823000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKK13
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

NHS Gloucestershire Clinical Commissioning Group has procured a Framework Agreement for print and associated services. This includes printed forms, stationery and bespoke printed items together with associated print services, with a delivery and collection service to main sites.

The key aims of this service are to:

— provide the commissioner with a Framework Agreement for all of their print and associated requirements,

— significantly reduce annual printing costs,

— provide continued cost improvements including rationalisation and standardisation of printed forms,

— innovative proposals are sought for the future development of the service.

The Framework Agreement term is 4 years. The Framework Agreement commenced from 1.4.2019.

The annual budget is approximately 40 000 GBP inclusive of VAT (where applicable). The Framework Agreement will operate on a call off basis as set out in the procurement documents. Payment will be made according to activity undertaken and as stipulated in the Framework Agreement, unless this is altered by mutual agreement of the commissioner and provider at a later date. Please note this is a Framework Agreement and therefore no volume or spend is guaranteed for any framework award.

This procurement was carried out by NHS South, Central and West Commissioning Support Unit (SCW) on behalf of the commissioners.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lexon (GB) Ltd
9671486
Rush Drive, Pen-Y-Fan
Crumlin
NP11 3 AA
Verenigd Koninkrijk
E-mail: brian@lexongroup.com
NUTS-code: UKN0

Internetadres: http://lexongroup.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Allpay Ltd
02933191
Fortis Et Fides, Whitestone Business Park, Hereford, Herefordshire
Hereford
HR1 3SE
Verenigd Koninkrijk
E-mail: alison.woodcock@allpay.net
NUTS-code: UKG11

Internetadres: www.allpay.net

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
The Lemon Press
2597221
Unit 1, Springfield House, Pipers Road
Redditch
B98 0HU
Verenigd Koninkrijk
E-mail: russ@lemonpress.co.uk
NUTS-code: UKG3

Internetadres: www.lemonpress.co.uk

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Paragon Service Point (a trading division of Paragon Group UK Ltd)
1-2 Domingo Street
London
EC1Y 0TA
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Bidmanagementteam@servicepointuk.com
NUTS-code: UKI

Internetadres: www.servicepointuk.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Print and Stationery Management Co. Ltd
03798222
107 Longmead Road, Emerald Park East, Emersons Green
Bristol
BS16 7FG
Verenigd Koninkrijk
E-mail: griggs@manorprinting.co.uk
NUTS-code: UKK11

Internetadres: www.prismoffice.co.uk

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Alpha Colour Printers Ltd
1947522
Waterwells Drive, Waterwells Bus Park, Gloucester, Gloucestershire
Gloucester
GL2 2AA
Verenigd Koninkrijk
E-mail: amy@alphacolour.com
NUTS-code: UKK13

Internetadres: www.alphacolour.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Tewkesbury Printing Company Ltd
02569543
16 Shannon Way
Gloucester
GL20 8ND
Verenigd Koninkrijk
E-mail: peter@tewkesburyprinting.com
NUTS-code: UKK13
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Interprint
3952038
1&3 Rivergate, Rivermead Drive, Wiltshire
Swindon
SN5 7ET
Verenigd Koninkrijk
E-mail: peter@interprintswindon.co.uk
NUTS-code: UKK14
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cliffe Enterprise Ltd
9355920
Unit 6F, Southbourne Business Park, Courtlands Road
Eastbourne
BN22 8UY
Verenigd Koninkrijk
E-mail: kate@cliffe-enterprise.com
NUTS-code: UKJ21
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Whitehall Printing
1293301
1 Peter's Terrace, Barton Hill, Bristol, Avon
Bristol
BS5 0BW
Verenigd Koninkrijk
E-mail: enquiries@whitehallprinting.co.uk
NUTS-code: UKK11

Internetadres: www.whitehallprinting.co.uk

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Absolute Creative Marketing Ltd
06398553
58 Westgate Street
Gloucester
GL1 2NF
Verenigd Koninkrijk
E-mail: chris@absolutecm.co.uk
NUTS-code: UKK13
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
On Demand Print and Design Ltd
07419970
Unit 5A, Tuffley Park, Lower Tuffley Lane, Gloucester, Gloucestershire
Gloucester
GL2 5DE
Verenigd Koninkrijk
E-mail: richard@colourconnection.co.uk
NUTS-code: UKK13

Internetadres: www.colourconnection.co.uk

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Granby Marketing
3877685
Granby Marketing, Stanley Street, Blackburn, Lancashire
Blackburn
BB1 3BW
Verenigd Koninkrijk
E-mail: sbrady@granbymarketing.com
NUTS-code: UKD41

Internetadres: www.granbymarketing.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Heron Press UK Partnership
59 The avenue Rubery Birmingham
Rubery
B45 9AL
Verenigd Koninkrijk
E-mail: claire@heronpress.co.uk
NUTS-code: UKG31
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
NHS Gloucestershire Clinical Commissioning Group
Unit 5220, Valiant Court Delta Way, Gloucester
Gloucester
GL3 4FE
Verenigd Koninkrijk

Internetadres: https://www.gloucestershireccg.nhs.uk/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019