Diensten - 193860-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Straatsburg: Reparatie en onderhoud van medische en precisie-uitrusting

2019/S 081-193860

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Hôpitaux universitaires de Strasbourg
1 place de l'Hôpital, BP 426
Strasbourg Cedex
67091
Frankrijk
Telefoon: +33 388116351
E-mail: justine.mappes@chru-strasbourg.fr
NUTS-code: FRF11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.chru-strasbourg.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maintenance, échanges standards, contrôle et fourniture de pièces détachées relatifs aux dispositifs d'endoscopie souple

Referentienummer: JM4452018ENDOSCOPESSOUPLES
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50400000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Maintenance, échanges standards, contrôle et fourniture de pièces détachées relatifs aux dispositifs d'endoscopie souple.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 304 352.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Endoscopes souples de marque Fujinon

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Endoscopes souples de marque Fujinon.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Coût global / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Pour la position A2 de chaque lot portant sur la franchise bris.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Endoscopes souples de marque Olympus

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Endoscopes souples de marque Olympus.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Coût global / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Pour la position A2 de chaque lot portant sur la franchise bris.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 242-552946
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Maintenance, contrôle, échanges standard et fourniture de pièces détachées de dispositifs d'endoscopie souple — lot 1: endoscopes de marque Fujinon

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Endomobil
AM Farmboddel 12
Grossenaspe
24623
Frankrijk
NUTS-code: DEF

Internetadres: https://www.endomobil.de/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 227 740.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Maintenance, contrôle, échanges standard et fourniture de pièces détachées de dispositifs d'endoscopie souple — lot 1: endoscopes de marque Olympus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Olympus
19 rue d'Acrueil
Rungis
94593
Frankrijk
NUTS-code: FR10

Internetadres: https://www.olympus.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 076 612.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
Strasbourg
67000
Frankrijk

Internetadres: http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
Strasbourg
67000
Frankrijk

Internetadres: http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019