Diensten - 193861-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Luchtkarteringsdiensten

2019/S 081-193861

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Budapest Főváros Kormányhivatala
EKRSZ_48725240
Váci utca 62–64.
Budapest
1056
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Keve Balázs
Telefoon: +36 18960731
E-mail: keve.balazs@bfkh.gov.hu
Fax: +36 12350703
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

Adres van het kopersprofiel: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Általános államigazgatás

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Légifényképezés és ortofotó készítése - 2019.

Referentienummer: EKR001092572018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71354200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Vállalkozási szerződés légi fényképezésre Magyarország 37 211 km2 nagyságú területén és 1 589 db ortofotó készítése.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 99 789 200.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71354200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magyarország

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Digitális légifényképezés tervezése, engedélyeztetése, végrehajtása, az elkészült felvételek légiháromszögelése, domborzatmodell kiegészítések és 1 589 db digitális ortofotó előállítása Magyarország 37 211 km2-es területére, a Dokumentáció „Műszaki leírás” c. fejezetében részletezettek szerint.

Az elvégzendő főbb feladatok a következők:

— légifényképezési (repülési) terv készítése a teljes munkaterületre

— légi távérzékelési engedélyek beszerzése a teljes munkaterületre

— légifényképezés előkészítése és elvégzése a teljes munkaterületre

— légiháromszögelés a teljes munkaterületre

— digitális ortofotók előállítása a teljes munkaterületre

— domborzatmodell-kiegészítések elkészítése (Digitális Domborzatmodell - DDM) a teljes munkaterületre

— napi illetve heti előrehaladási jelentés készítése

A szolgáltatás teljesítése során meg kell felelni a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet előírásainak.

A teljesítés időtartama (véghatáridő): a szerződés megkötésétől számított legfeljebb 6 hónap, az alábbi részhatáridők figyelembe vételével:

— A légifényképezés végrehajtására vonatkozóan: 17.6.2019, amennyiben a szerződés hatálybalépésétől számítottan a meteorológiai körülmények a műszaki leírásban rögzített követelményeknek megfeleltek legalább 17 naptári napon, vagy ezzel egyenértékű félnapon. Amennyiben a meteorológiai körülmények nem teszik lehetővé a légifényképezési feladat teljes körű teljesítését a 17.6.2019-i határidőig, úgy a teljesítés határnapja az a nap, ameddig a szerződés hatálybalépésétől számítottan legalább 17 olyan naptári nap - vagy ezzel egyenértékű félnap - telik el, amely megfelel a műszaki leírásban rögzített meteorológiai követelményeknek. Annak bizonyítása, hogy a légifényképezés teljesítési időszakának bármely szakaszában a műszaki leírásban rögzített meteorológiai követelmények nem állnak/álltak fenn, a Vállalkozót terheli,

— A légifelvételek tömbkiegyenlítésére (légiháromszögelés) vonatkozóan: 24.6.2019. Amennyiben a meteorológiai körülmények igazoltan nem teszik lehetővé a légifényképezési feladat teljes körű teljesítését a 17.6.2019-i határidőig, úgy a légifényképezés befejezésétől számított 7. naptári nap,

— A nem minőségellenőrzött digitális ortofotó állomány előállítására vonatkozóan: 1.7.2019. Amennyiben a meteorológiai körülmények igazoltan nem teszik lehetővé a légifényképezési feladat teljes körű teljesítését a 17.6.2019-i határidőig, úgy a légifényképezés befejezésétől számított 14. naptári nap,

— A minőségellenőrzött digitális ortofotó állomány előállítására és a munkaközi anyagok leadására vonatkozóan: 31.7.2019. Amennyiben a meteorológiai körülmények igazoltan nem teszik lehetővé a légifényképezési feladat teljes körű teljesítését a 17.6.2019-i határidőig, úgy a légifényképezés befejezésétől számított 44. naptári nap,

— Megrendelő által végzett ellenőrzést (15 nap) követően a vállalkozó által javított, végleges állományok valamint az állami átvételhez előírt valamennyi adat és dokumentum leadásának határideje: 31.8.2019. Amennyiben a meteorológiai körülmények igazoltan nem teszik lehetővé a légifényképezési feladat teljes körű teljesítését a 17.6.2019-i határidőig, úgy a légifényképezés befejezésétől számított 75. naptári nap, tehát a Megrendelő által végzett ellenőrzés eredményéről szóló tájékoztatás és hibalista kézhezvételétől számított 15. naptári nap.

Amennyiben a jelen szerződés nem lép hatályba legkésőbb 15.4.2019-ig, akkor a fentebb megjelölt, dátummal (év, hó, nap) rögzített határidők annyi naptári nappal kitolódnak, ahány nap eltelik 15.4.2019-től a hatálybalépés napjáig.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Az M2.4) alkalmassági feltételnek történő megfelelés érdekében bemutatott szakember 5 évet, azaz 60 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata (Max. 60 hónap) / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikusan megtett nyilatkozatokkal, valamint képviselet esetén elektronikusan megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kr. 10-13. §-ai tartalm. Érdeklődését az EKR-ben kell jeleznie.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 246-564741
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Ortofotó 2019.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
EUROSENSE Légi Térképészeti Kft.
EKRSZ_36042425
Ady Endre út 42–44.
Budapest
1191
Hongarije
Telefoon: +36 12822019
E-mail: csilla.szilas@eurosense.hu
Fax: +36 12829574
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 99 789 200.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nyertes Ajánlattevő: EUROSENSE Légi Térképészeti Kft. (1191 Budapest, Ady Endre út 42–44.), adószáma: 10888478-2-43

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019