Diensten - 193862-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Arta: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2019/S 081-193862

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Dimos Artaion
Perifereiaki Odos kai Ayxentioy
Arta
471 00
Griekenland
Contactpersoon: Aggelos Sakkas
Telefoon: +30 2681362227
E-mail: aggelos.sakkas@gmail.com
Fax: +30 2681362254
NUTS-code: EL541

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.arta.gr

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Μελέτες ωρίμασης τού έργου: «Αξιοποίηση τού παλαιού ξενοδοχείου Ξενία Άρτας».

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 378 925.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71322000
71321000
71242000
71300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL541

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 150-344675

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7622
Benaming:

Μελέτες ωρίμασης τού έργου: «Αξιοποίηση τού παλαιού ξενοδοχείου Ξενία Άρτας».

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Α.Δ.Κ. Αρώνης - Δρέττας - Καρλαύτης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. - Δ.Τ.: «Α.Δ.Κ. Α.Ε.»
Θεμιστοκλέους 106
Αθήνα
106 81
Griekenland
Telefoon: +30 2103894800
E-mail: adk@adk.net
Fax: +30 2103815043
NUTS-code: EL303
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ι. Βεντουράκης - Π. Ταβανιώτης και Συνεργάτες Ανώνυμη Εταιρεία Μελετών - Δ.Τ.: «Βεταπλάν Α.Ε.Μ.»
Αριστοδήμου 1
Αθήνα
106 76
Griekenland
Telefoon: +30 2107250196
E-mail: betaplan@betaplan.gr
Fax: +30 2107239568
NUTS-code: EL303
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 818 924.93 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 378 925.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019