Diensten - 193865-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Italië-Rome: Technische computerondersteuningsdiensten

2019/S 081-193865

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
RAI — Radiotelevisione Italiana
Viale Mazzini 14
Roma
00195
Italië
E-mail: roberta.rampielli@rai.it
NUTS-code: ITI43

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rai.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servizi di supporto sistemistico per la piattaforma T3 e Asset Repository – C.I.G. 7798132619

Referentienummer: 7341841
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72611000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

«Servizi di Supporto Sistemistico per la piattaforma T3 e Asset Repository» nella misura strettamente necessaria all’espletamento della procedura aperta n. 7099500 per i «Servizi di Gestione dell’Infrastruttura dei Sistemi Informatici della Produzione TV» – C.I.G. 7798132619.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 469 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

«Servizi di Supporto Sistemistico per la piattaforma T3 e Asset Repository» nella misura strettamente necessaria all’espletamento della procedura aperta n. 7099500 per i «Servizi di Gestione dell’Infrastruttura dei Sistemi Informatici della Produzione TV» – C.I.G. 7798132619

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Hewlett Packard Italiana S.r.l. è l’unico operatore economico a cui può essere affidato il contratto in oggetto, in quanto attuale fornitore dei servizi di gestione e manutenzione dei Sistemi T3 e Asset Repository 1 e 2 che costituiscono l’infrastruttura tecnologica core della digitalizzazione della Produzione TV, al fine di garantire la continuità dei servizi in oggetto.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1193100991
Benaming:

Servizi di supporto sistemistico per la piattaforma T3 e Asset Repository – C.I.G. 7798132619

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hewlett Packard Italiana S.r.l.
Cernusco sul Naviglio
Italië
NUTS-code: ITC4C
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 469 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Ai sensi di quanto previsto all'art. "8 - subappalto" delle "C.G.C. Rai", il subappalto è ammesso nei limiti, alle condizioni e nell'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016.

In particolare, sulla base delle indicazioni rese dal fornitore in sede di presentazione dell'offerta, il subappalto è ammesso in misura non superiore al 30 % (30 percento).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale amministrativo regionale (TAR) territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010
Roma
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunale amministrativo regionale (TAR) territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010
Roma
Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019