Diensten - 193867-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Reparatie en onderhoud van testapparatuur

2019/S 081-193867

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Izpalnitelna agentsiya po okolna sreda
Nationaal identificatienummer: 831901762
Postadres: bul. „Tsar Boris III“ No. 136
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411
Postcode: 1618
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Margarita Dimitrova, Evelina Miteva, Emil Karev
E-mail: e.karev@eea.government.bg
Telefoon: +359 29406432/ +359 29406461/ +359 29406425
Fax: +359 29559015

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://eea.government.bg

Adres van het kopersprofiel: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/43

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Сервизно обслужване на йонхроматографски системи и доставка на резервни части и консумативи за тях

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50412000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

В обхвата на обществената поръчка с предмет „Сервизно обслужване на йонхроматографски системи и доставка на резервни части и консумативи за тях“ се включват следните дейности:

— сервизно обслужване, профилактика и настройка на апаратура,

— доставка на консумативи и резервни части,

— периодично обучение на експертите.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 319 800.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50412000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

В обхвата на обществената поръчка с предмет „Сервизно обслужване на йонхроматографски системи и доставка на резервни части и консумативи за тях“ се включват следните дейности:

— сервизно обслужване, профилактика и настройка на апаратура,

— доставка на консумативи и резервни части,

— периодично обучение на експертите.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 024-053171
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3729
Benaming:

Сервизно обслужване на йонхромотографски системи и доставка на резервни части и консумативи за тях.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Метром България“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 200881220
Plaats: София
NUTS-code: BG411
Postcode: 1303
Land: Bulgarije
E-mail: office@metrohm.bg
Telefoon: +359 29534064
Fax: +359 28519166

Internetadres: www.metrohm.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 320 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 319 800.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуранцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019