Diensten - 193870-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Hongarije-Boedapest: Abonnementsdiensten

2019/S 081-193870

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
EKRSZ_81308963
Arany János utca 1.
Budapest
1051
Hongarije
Contactpersoon: Urbán Katalin
Telefoon: +36 14116325
E-mail: kozbeszerzes@konyvtar.mta.hu
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mtak.hu/

Adres van het kopersprofiel: http://www.mtak.hu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wiley adatbázis

Referentienummer: EKR001049842018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79980000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

A Wiley a John Wiley & Sons cég tudományos kiadással foglalkozó üzletága. A Wiley portfoliójában minden tudományterület nagy hangsúllyal szerepel. A folyóirataikat sok esetben elismert tudományos társaságokkal közösen jelentetik meg. A Wiley Online Library a kiadó által megjelentetett tartalmak online felülete, amely jelenleg több mint 1600 folyóiratban megjelent nyolcmillió tudományos folyóiratcikkhez biztosít hozzáférést a természet-, társadalom- és bölcsészettudományok területén. A felület a világ egyik legszélesebb körű és legmélyebb multidiszciplináris gyűjteményét biztosítja a kutatók, egyetemi oktatók és hallgatók számára. A Wiley által kiadott CA - A Cancer Journal for Clinicians folyóirat évek óta vezeti a Clarivate Analytics folyóiratok rangsorolására specializálódott Journal Citation Reports (JCR) adatbázisa alapján kalkulált Impakt Faktor listákat.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 519 460.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79980000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1
NUTS-code: HU2
NUTS-code: HU3
Voornaamste plaats van uitvoering:

A szerződéstervezet mellékletében meghatározott intézmények székhelyei.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A Wiley a John Wiley & Sons cég tudományos kiadással foglalkozó üzletága. A Wiley portfoliójában minden tudományterület nagy hangsúllyal szerepel. A folyóirataikat sok esetben elismert tudományos társaságokkal közösen jelentetik meg. A Wiley Online Library a kiadó által megjelentetett tartalmak online felülete, amely jelenleg több mint 1600 folyóiratban megjelent nyolcmillió tudományos folyóiratcikkhez biztosít hozzáférést a természet-, társadalom- és bölcsészettudományok területén. A felület a világ egyik legszélesebb körű és legmélyebb multidiszciplináris gyűjteményét biztosítja a kutatók, egyetemi oktatók és hallgatók számára. A Wiley által kiadott CA - A Cancer Journal for Clinicians folyóirat évek óta vezeti a Clarivate Analytics folyóiratok rangsorolására specializálódott Journal Citation Reports (JCR) adatbázisa alapján kalkulált Impakt Faktor listákat. A JCR adatai alapján a kiadó 1229 folyóirata rendelkezik impakt faktorral, amelyek közül 27 folyóirat a saját tudományterületén az első helyen áll. 354 további Wiley folyóirat pedig a tudományterületük felső 10 %-ba került be a JRC alapján. Évente több száz, vezető magyar kutató által írt tanulmány jelenik meg a Wiley folyóirataiban. A magyar kutatói közösség számára a kiadó folyóiratai fontos tájékozódási alapot jelentenek. A Wiley Online Library felületén kereséseket lehet lefuttatni folyóirat- és cikkcímek, szerző, szerzői affiliáció, tárgyszó és több más paraméter alapján. Lehetőség van a cikkek teljes szövegében vagy absztraktjaikban történő keresésre is. A keresőkifejezések a felületen elmenthetők és a későbbiekben újra felhasználhatók. A folyóiratokhoz egyszerre korlátlan számú felhasználó férhet hozzá. A folyóiratok visszamenőleg 1997-ig érhetők el. A kiadó folyóiratainak legfrissebb számai kizárólag ebben az adatbázisban hozzáférhetők. Az előfizetés keretében a kiadó lehetővé teszi nyílt hozzáférésű (open access) cikkek megjelentetését az előfizető intézményeknél affiliációval rendelkező kutatók részére cikk közlési díj (APC) megfizetése nélkül a Wiley hibrid és teljesen nyílt folyóirataiban. Az előfizető intézmények kutatói által publikálásra beküldött cikkek open acces megjelenésének jogosultságát a kiadó automatikusan elvégzi és a megjelent cikkekről rendszeresen adatot szolgáltat.

Előfizető intézmények:

1. Állatorvostudományi Egyetem

2. Budapesti Corvinus Egyetem

3. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

4. Debreceni Egyetem

5. Eötvös Loránd Tudományegyetem

6. Közép-európai Egyetem

7. MTA Agrártudományi Kutatóközpont

8. MTA Természettudományi Kutatóközpont

9. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

10. Pécsi Tudományegyetem

11. Semmelweis Egyetem

12. Szegedi Tudományegyetem

13. Szent István Egyetem

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

Az eljárásfajta választását az indokolja, hogy a beszerzés tárgyát szerzői jogvédelem alatt álló adatbázishoz való hozzáférést biztosító szolgáltatás képezi annak érdekében, hogy az MTA Könyvtár és Információs Központ biztosítani tudja az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatait, és a hozzáférési jog biztosításával pedig kizárólagosan az ajánlattételre felkért John Wiley and Sons, Inc. rendelkezik. A fentiek alapján Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárást folytatja le azzal, hogy Ajánlattételre a forgalmazásra kizárólagosan jogosult John Wiley and Sons, Inc.-t hívta fel.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 023-051326
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Wiley adatbázis

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
John Wiley & Sons, Inc.
EKRSZ_48094373
River Street 111
Hoboken, New Jersey
07030
Verenigde Staten
Telefoon: +1 2017486106
E-mail: lirazoque@wiley.com
NUTS-code: 00
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 519 460.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nyertes ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: John Wiley and Sons, Inc.

Ajánlattevő székhelye: River Street 111, Hoboken, New Jersey, 07030-5774, Amerikai Egyesült Államok.

Ajánlattevő adószáma: 13-5593032

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. §-ában meghatározottak szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019