Diensten - 193873-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Detmold: Diverse schooldiensten

2019/S 081-193873

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jobcenter Lippe Anstalt öffentlichen Rechts
Postadres: Wittekindstraße 2
Plaats: Detmold
NUTS-code: DEA45 Lippe
Postcode: 32758
Land: Duitsland
Contactpersoon: Jobcenter Lippe Anstalt öffentlichen Rechts
E-mail: vergabe@jobcenter-lippe.de
Telefoon: +49 52314599-117
Fax: +49 52314599-270

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jobcenter-lippe.de/

I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung nach dem kooperativen Modell

Referentienummer: 2019-028517
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80410000 Diverse schooldiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA45 Lippe

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 041-093921

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung nach dem kooperativen Modell

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SOS-Kinderdorf eingetragener Verein
Plaats: München
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019