Diensten - 193874-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Duitsland-Bad Nauheim: Dienstverlening door ingenieurs

2019/S 081-193874

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen Niederlassung Mitte Zentrale Vergabe
Dieselstraße 1-7
Bad Nauheim
61231
Duitsland
E-mail: info.fbt@lbih.hessen.de
Fax: +49 6032 / 8862-126
NUTS-code: DE7

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://vergabe.hessen.de

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gebäudeautomation

Referentienummer: VG-0433-2018-1830
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 243 412.24 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71315000
71321000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 081-181710

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Gebäudeautomation

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
rauschenberg ingenieure gmbh
Wallweg 5
Burghaun-Steinbach
36151
Duitsland
Telefoon: +49 66529698-0
E-mail: bewerbung@rauschenberg-ing.de
Fax: +49 66529698-21
NUTS-code: DE732

Internetadres: www.rauschenberg-ing.de

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 239 495.80 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 243 412.24 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019