Diensten - 193875-2019

25/04/2019    S81

Italië-Fermo: Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft

2019/S 081-193875

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincia di Fermo
Postadres: Viale Trento 113
Plaats: Fermo
NUTS-code: ITI35 Fermo
Postcode: 63900
Land: Italië
Contactpersoon: Lucia Marinangeli
E-mail: lucia.marinangeli@provincia.fm.it
Telefoon: +39 0734232341
Fax: +39 0734232288

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.provincia.fermo.it/

Adres van het kopersprofiel: http://www.provincia.fermo.it/sua

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio di educativa territoriale dei comuni dell'ATS XX — periodo 1.1.2019 - 31.12.2021

Referentienummer: fasc. 2.2/4 - Cod. 34serv04/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85312000 Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 521 936.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI35 Fermo

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 200-455693

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio di educativa territoriale dei comuni dell'ATS XX — periodo 1.1.2019 - 31.12.2021

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Coop. soc. Nuova Ricerca RES
Plaats: Fermo
NUTS-code: ITI35 Fermo
Postcode: 63900
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Coop. soc. COOSS Marche onlus
Plaats: Ancona
NUTS-code: ITI32 Ancona
Postcode: 60100
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 521 936.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 385 784.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019