Diensten - 193877-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Spanje-Madrid: Surveillancediensten

2019/S 081-193877

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Hospital Universitario de La Princesa
C/ Diego de León, 62
Madrid
28006
Spanje
Contactpersoon: Hospital Universitario de La Princesa
Telefoon: +91 5202295
E-mail: mdolores.garcia-mochales@madrid.org
Fax: +91 5202234
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.madrid.org/contratospublicos

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de vigilancia y seguridad en el Hospital Universitario de La Princesa

Referentienummer: P.N. s/p 2/2019 HUP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79714000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de vigilancia y seguridad del Hospital Universitario de La Princesa.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 137 227.46 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de vigilancia y seguridad en el Hospital Universitario de La Princesa.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

El adjudicatario del contrato de vigilancia hospitalaria que estaba en vigor, se niega a continuar con el mismo, por lo que se produce la situación de extrema urgencia debido a este hecho imprevisible.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Servicio de vigilancia y seguridad en el Hospital Universitario de La Princesa

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ariete Seguridad, S. A.
A-81349474
Alcorcón (Madrid)
28925
Spanje
NUTS-code: ES300
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 350 756.03 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 137 227.46 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Dirección Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa
C/ Diego de León, 62, 12ª planta
Madrid
28006
Spanje
Telefoon: +34 915202666
Fax: +34 915202234
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Princesa
Madrid
Spanje
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Servicio de Logística del Hospital Universitario La Princesa
C/ Diego de León, 62
Madrid
28006
Spanje
Telefoon: +34 915202666
Fax: +34 915202234
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019