Varor - 193877-2021

20/04/2021    S76

Spanien-Alcorcón: Utrustning för tandreglering

2021/S 076-193877

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Presidencia del Patronato de la Fundación Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos
Nationellt registreringsnummer: G87063285
Postadress: Avenida de Atenas, s/n
Ort: Alcorcón
Nuts-kod: ES300 Madrid
Postnummer: 28922
Land: Spanien
Kontaktperson: Presidencia del Patronato de la Fundación Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos
E-post: diego.gomez@urjc.es
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.clinicaurjc.es/perfil-del-contratante
Upphandlarprofil: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=snd0OK3WdrMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ucx%2BDU5K68gBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=snd0OK3WdrMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Otras entidades del sector público
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Suministro de prótesis dentales (fabricación de productos sanitarios a medida), en todas sus especialidades, aparatología de ortodoncia y ATM, a requerimiento e indicaciones de la FCU-URJC, mediante Acuerdo Marco

Referensnummer: 2021001SUMAFCURJC-AM
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33135000 Utrustning för tandreglering
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Suministro de prótesis dentales (fabricación de productos sanitarios a medida), en todas sus especialidades, aparatología de ortodoncia y ATM, a requerimiento e indicaciones de la FCU-URJC, mediante Acuerdo Marco.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 114 843.77 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 2
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Prótesis dental removible, fija, mixta y sobre implantes

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33130000 Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES300 Madrid
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Avenida de Atenas, s/n, 28922 Alcorcón. Campus, edificio departamental II-Clínica Universitaria (almacén).

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Prótesis dental removible, fija, mixta y sobre implantes.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Memoria / Viktning: 25.00
Kostnadskriterium - Namn: Oferta económica / Viktning: 50.00
Kostnadskriterium - Namn: Otros criterios de valoración mediante fórmula / Viktning: 25.00
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 247 620.54 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/09/2021
Slut: 31/08/2022
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Están previstas tres posibles prórrogas (de hasta de doce meses cada una) a comunicar al adjudicatario según disponga la ley vigente.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Aparatología de ortodoncia y ATM

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33135000 Utrustning för tandreglering
33130000 Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES300 Madrid
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Avenida de Atenas, s/n, 28922 Alcorcón. Campus, edificio departamental II-Clínica Universitaria (almacén).

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Aparatología de ortodoncia y ATM.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Memoria / Viktning: 25.00
Kostnadskriterium - Namn: Oferta económica / Viktning: 50.00
Kostnadskriterium - Namn: Otros criterios de valoración mediante fórmula / Viktning: 25.00
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 31 090.40 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/09/2021
Slut: 31/08/2022
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Están previstas tres posibles prórrogas (de hasta de doce meses cada una) a comunicar al adjudicatario según disponga la ley vigente.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

— capacidad de obrar,

— no prohibición para contratar,

— no estar incurso en incompatibilidades,

— cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,

— cumplimiento con las obligaciones tributarias,

— para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Específicos para el lote 1:

— otras capacidades: consultar información en los pliegos.

Específicos para el lote 2:

— otras capacidades: consultar información en los pliegos.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Cifra anual de negocio.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Trabajos realizados.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 24/05/2021
Lokal tid: 14:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Spanska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 2 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 09/06/2021
Lokal tid: 10:00
Plats:

Apertura proposiciones sobre número 3.

Datos de dirección:

— calle: avenida de Atenas, s/n, edificio departamental II, 2.ª planta, puerta sala 2039,

— código postal: 28922,

— población: Alcorcón,

— país: ESPAÑA.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Presidencia del Patronato de la Fundación Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos
Postadress: Avenida de Atenas, s/n
Ort: Alcorcón
Postnummer: 28922
Land: Spanien
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/04/2021