Diensten - 193878-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Varna: Diensten voor het organiseren van evenementen

2019/S 081-193878

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Varna
000093442
bul. „General Kolev“ No. 92, et. 5
Varna
9000
Bulgarije
Contactpersoon: Stanimira Koleva
Telefoon: +359 52820839
E-mail: op@varna.bg
Fax: +359 52820846
NUTS-code: BG331

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.varna.bg

Adres van het kopersprofiel: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=729

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Публичност и визуализация на проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради — сградата на ОДМВР — Варна“ с 2 обособени позиции

Referentienummer: 00081-2018-0050
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79952000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Настоящата открита процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет „Публичност и визуализация на проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради — сградата на ОДМВР — Варна“ с 2 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради — сградата на ОДМВР — Варна“ — печатни и промоционални материали“, и

— обособена позиция № 2 „Осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради — сградата на ОДМВР — Варна“ — публични събития и рекламни материали“, финансиран по АДБФП № от ИСУН — BG16RFOP001-1.002-0004-С01, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014—2020 г. — Варна“.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 366.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради — сградата на ОДМВР — Варна“ — печатни и промоционални материали“

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22140000
22852000
18900000
30196100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Варна 9000, офис/и на изпълнителя

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на настоящата поръчка включва:

1. Печатни и информационни материали — дипляна (2 по 160 броя) — краен размер (в разгънат вид) 480/220 мм, с 4 сгъвки, хартия, двустранен, гланц 120 g/m2, 4+4 цвята — общо 320 бр.

2. Папка с джоб — формат А4, с 1 сгъвка, цветност 4+4, UV лак, двустранен — 160 бр.

3. Рекламни торби — брандирани, размер 240х370х120 мм, цветност 4+0, материал „Крафт“ — бял, с дръжки памучен/полиестерен шнур. Подложка от 350 г/м2 — 160 бр. и

4. Тефтери брандирани — формат А5, тяло офсет, 1+1 цвята, индивидуална корица картон 4+0 цвята, обем мин. 100 листа — 160 бр.

Срокът за изпълнение на всяка дейност и/или предоставяне на услуга и/или конкретен продукт/материал започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо и изтича с одобряването на изпълненото, но за срок не по-дълъг от посочения във възлагателното писмо.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“ по процедура BG16R FOP001-1.002

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради — сградата на ОДМВР — Варна“ — публични събития и рекламни материали“

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79341000
79952000
30192121
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Варна 9000, офис/и на изпълнителя

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Предвижда се дизайн, изработка, доставка, поставяне и демонтиране на 1 бр. билборд по време на строителството на подходящо място на обекта или в близост до строителната площадка, където може лесно да се забележи от обществеността. Винилово платно с метална рамка с неизтриваеми надписи, така че да издържат на атмосферните условия при поставяне на открито, като запази първоначалния си вид в продължение на минимум 30 месеца след поставянето му. Размерът следва да бъде не по-малък от 3 м х 4 м, 4+0 цвята; антикорозионно третиране и боядисване; арматурен модул на фундамента, изкоп и бетониране; транспортиране и монтаж.

2. Предвижда се дизайн, изработка, доставка и монтиране на 1 бр. постоянна обяснителна табела, която трябва да се постави след приключване на строително-монтажните работи на обекта, на място, допълнително определено от възложителя. Минимален размер 50х70 см, метална, покрита с фолио против графити, за монтаж на открито; визия — едностранна, печат — пълноцветен, дигитален широкоформатен печат, защитени срещу UV лъчение, устойчивост на изображението срещу водно-спиртни разтворители; 100 % устойчивост на атмосферни влияния, с гаранция за запазване на първоначалния им вид в продължение на минимум 5 години.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“ по процедура BG16R FOP001-1.002

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 179-405741
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Д19000586ВН
Perceel nr.: 1
Benaming:

Осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради — сградата на ОДМВР — Варна“ — печатни и промоционални материали“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД
201557566
район „Връбница“, ул. „Маслиново клонче“ № 2
София
1360
Bulgarije
Telefoon: +359 24234859
E-mail: office@dmibg.com
Fax: +359 24234859
NUTS-code: BG412
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 976.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: РД19000585ВН
Perceel nr.: 2
Benaming:

„Осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради — сградата на ОДМВР — Варна“ — публични събития и рекламни материали“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД
201557566
район „Връбница“, ул. „Маслиново клонче“ № 2
София
1360
Bulgarije
Telefoon: +359 24234859
E-mail: office@dmibg.com
Fax: +359 24234859
NUTS-code: BG412
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 390.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019