Diensten - 193879-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Athene: Bewakingsdiensten

2019/S 081-193879

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Κ.Π.Α.)
Christoy Lada 6
Athina
105 61
Griekenland
Contactpersoon: Dieythynsi Oikonomikon Ypiresion - Tmima Promitheion
Telefoon: +30 2103689067
E-mail: procurements@uoa.gr
Fax: +30 2103689166
NUTS-code: EL303

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uoa.gr

Adres van het kopersprofiel: http://www.uoa.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων τού Ε.Κ.Π.Α., για διάστημα 24 μηνών.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79713000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων τού Ε.Κ.Π.Α., για διάστημα 24 μηνών.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 672 960.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL303
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων τού Ε.Κ.Π.Α., για διάστημα 24 μηνών.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 125-286809
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων τού Ε.Κ.Π.Α., για διάστημα 24 μηνών.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
My Services Security and Facility Α.Ε.
Ελ. Βενιζέλου 135 - 137
Αθήνα
176 72
Griekenland
NUTS-code: EL304
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 956 956.09 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 672 960.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Αθήνα
182 33
Griekenland
Telefoon: +30 2132141216
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Fax: +30 2132141229

Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Αθήνα
182 33
Griekenland
Telefoon: +30 2132141216
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Fax: +30 2132141229

Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019