Diensten - 193880-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Bologna: Kantinebeheer

2019/S 081-193880

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori
Via S. Maria Maggiore 4
Bologna
40121
Italië
Telefoon: +39 0516436742
E-mail: direzione@er-go.it
Fax: +39 051235645
NUTS-code: ITH55

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.er-go.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Diritto allo Studio

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione «a basso impatto ambientale» presso la mensa della scuola di ingegneria e architettura, sita in viale Risorgimento 2, Bologna

Referentienummer: Determinazione n.440 del 07/11/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55512000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gestione servizio ristorativo presso mensa Ingegneria di Bologna.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 115 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH55
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bologna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gestione mensa universitaria presso Dipartimento di Ingegneria UNIBO, a Bologna

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: L'offerta presentata nell'ambito della procedura negoziata è stata valutata tenendo conto sia dei contenuti tecnici che di quelli economici / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

È prevista la ripetizione dell'appalto

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

L'appalto è stato aggiudicato — con determinazione n. 126 del 17.4.2019 — al termine di una procedura negoziata indetta dopo che era andata deserta la procedura aperta avviata dalla stazione appaltante con la pubblicazione del bando ENOTICES_ER-GO-2018-168203-F02-IT

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 215-492965
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DETERMINAZIONE DIRETTORE N.126 DEL 17/04/2019
Perceel nr.: 1
Benaming:

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione «a basso impatto ambientale» presso la mensa della scuola di ingegneria e architettura, sita in viale Risorgimento 2, Bologna.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
CAMST soc.coop. a r.l.
C.F. e R.I. di Bologna 00311310379, P.I. n.00501611206
Via Tosarelli 318, Villanova
Castenaso
40055
Italië
NUTS-code: ITH55
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 600 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 115 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

L'appalto è stato aggiudicato al termine di una procedura negoziata, indetta dopo che la procedura aperta era andata deserta. Nella procedura negoziata sono stati coinvolti i 2 operatori economici che avevano mostrato interesse verso l'iniziativa della stazione appaltante. Di questi solo uno ha poi presentato l'offerta.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna
Strada Maggiore 53
Bologna
40125
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

30 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento da impugnare

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019