Diensten - 193882-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: Drukkerij- en aanverwante diensten

2019/S 081-193882

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys
2408739-0
Yliopistonkatu 5
Helsinki
00100
Finland
Contactpersoon: Maarit Päivike
Telefoon: +358 405711314
E-mail: maarit.paivike@soste.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.soste.fi

I.1)Naam en adressen
Aivoliitto ry
0399589-1
Turku
Finland
E-mail: miia.suoyrjo@aivoliitto.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aivoliitto.fi

I.1)Naam en adressen
Ensi- ja turvakotienliitto
0201112-5
Helsinki
Finland
E-mail: mikko.savelainen@etkl.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.etkl.fi

I.1)Naam en adressen
Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry
0215403-8
Helsinki
Finland
E-mail: mailis.salmi@vtkl.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vtkl.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: ry
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: yleishyödyllinen yhteisö

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Painopalvelut Aivoliitto, Ensi- ja turvakotien liitto, Vanhustyön keskusliitto-Centralförbundet för de gamlas väl ry ja SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79800000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tämä yhteishankinta koskee painopalveluita. Osapuolet toimivat ns. hankintarenkaana siten, että kilpailutus toteutetaan yhtenä hankintaprosessina, mutta jokainen hankintayksikkö tekee oman hankintapäätöksen ja siihen perustuvat sopimukset valitun tarjoajan kanssa. Hankinnan kohteena on hankintayksiköiden painopalveluita ja jakelua sekä toimittaminen sovittuihin osoitteisiin. Hankintasopimuksen tavoitteena on hankkia joustavia, kustannustehokkaita ja laadukkaita painopalveluita.

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: Hankintayksiköiden ja hankinnan kohteen yleiskuvaus (liite 1), Sopimusluonnos (liite 2) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (liite 3 JYSE 2014 Palvelut).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Suomi

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena ovat hankintayksiköiden painopalvelut ja ja toimittaminen sovittuihin osoitteisiin. Hankintasopimuksen tavoitteena on hankkia joustavia, kustannustehokkaita ja laadukkaita painopalveluita. Aivoliitto hankkii myös jäsenlehtien taiton.Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta määräostovelvoitetta tai yksinoikeutta tuottaa palveluita.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Yhteistyön järjestäminen / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Laadunvarmistus / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Tilaajat varaavat oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 223-510640
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Painopalvelut Aivoliitto, Ensi- ja turvakotien liitto, Vanhustyön keskusliitto-Centralförbundet för de gamlas väl ry ja SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PunaMusta Oy
1735961-8
Joensuu
Finland
NUTS-code: FI

Internetadres: https://www.punamusta.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Yliopistonkatu 5
Helsinki
00100
Finland
Telefoon: +358 405711314
E-mail: maarit.paivike@soste.fi

Internetadres: http://www.soste.fi

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019