Supplies - 193883-2021

20/04/2021    S76

România-Timișoara: Antiseptice şi dezinfectante

2021/S 076-193883

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara
Număr naţional de înregistrare: 4483447
Adresă: Str. Hector nr. 2A
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300041
Țară: România
Persoană de contact: Beatrice Jian
E-mail: achizitiismtm@gmail.com
Telefon: +40 256221224
Fax: +40 256221224
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100118130
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Unitate sanitară
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Antiseptice și dezinfectanți E-2020/13.4.2021

Număr de referinţă: 4483447_2020_PAAPD1138671
II.1.2)Cod CPV principal
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Se vor achizitiona antiseptice si dezinfectanti conform descrierilor din caietului de sarcini si anexa la fisa de date.

Valoarea estimata minima a AC este de 168 960,00 RON fara TVA.

Valoarea estimata maxima a AC este de 2 027 520,00 RON fara TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 506 880,00 RON fara TVA.

In tabelul atasat „Anexa la fisa de date” – valoarea estimata a ctr. subs. trei luni reprezinta estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 027 520.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 4
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 4
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dezinfectant de nivel intermediar pt. suprafețele semicritice

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara la magazia unitatii, Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr. 22-24.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se vor achizitiona antiseptice si dezinfectanti conform descrierilor din caietului de sarcini si anexa la fisa de date.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 420 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dezinfectant pt. dezinfecția suprafețelor din grupurile sanitare

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara la magazia unitatii, Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr. 22-24.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se vor achizitiona antiseptice si dezinfectanti conform descrierilor din caietului de sarcini si anexa la fisa de date.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 47 520.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dezinfectant rapid de nivel înalt pt. suprafețele critice

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara la magazia unitatii, Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr. 22-24.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se vor achizitiona antiseptice si dezinfectanti conform descrierilor din caietului de sarcini si anexa la fisa de date.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 080 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiseptic pe bază de clorhexidină pt. dezinfecția chirurgicală a mâinilor prin spălare

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara la magazia unitatii, Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr. 22-24.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se vor achizitiona antiseptice si dezinfectanti conform descrierilor din caietului de sarcini si anexa la fisa de date.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 480 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre op. ec. participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmand a fi prezentate, la solicitarea aut. contractante, de catre toti ofertantii care au depus oferte admisibile cf. art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plate impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul depunerii, doar pentru sediul principal;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca op.ec poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta nr. 2.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016.

Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre op. ec. participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate odata cu DUAE.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante precum si cele care au legatura cu prezenta procedura sunt:

— manager: dr. Malita Daniel;

— dir. fin.-contabil: ec. Sanda Damian;

— sef Serv. Fin.: ec. Roxana Boldis;

— dir. ingrij. med.: as. Ramona Gidea;

— sef Serv. achizitii: ec. Beatrice Jian;

— consilier juridic: cj. Adeline Fodor;

— serv. achizitii: ec. Monica Leuca;

— sef Serv. contabilitate: ec. Mihaela Sandor;

— SPIAAM: dr. Onet Delia.

Cerinta nr. 1.

Op. ec. participanti la procedura ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca op. ec. este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre op. ec. participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii care au depus oferte admisibile, cf. art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016.

Pentru persoanele juridice/fizice straine, documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare vor fi prezentate in traducere in limba romana.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1, 2, 3, 4. Cifra de afaceri anuala generala. Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani (2017; 2018; 2019) trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea estimată maxima a contractului subsecvent (fără TVA) x 2.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani (2017; 2018; 2019) trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata fara TVA a celui mare mare ctr. subs. pt. fiecare lot in parte inmultita cu 2, respectiv: lot 1 = 540 000,00; lot 2 = 210 000,00; lot 3 = 23 760,00; lot 4 = 240 000,00 RON fara TVA. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul cifrei de afaceri anuale globale pe ultimii trei ani (2017; 2018; 2019) corespunzător cerinţelor autorităţii contractante. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de catre toti ofertantii care au depus oferte admisibile cf. art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016. Acestea pot fi: Bilanţuri contabile sau extrase de bilanţ sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte. Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de asociere. Documentele care probeaza cele asumate prin acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea aut ctr. Documentele justificative pot fi prezentate în oricare din formele original/copie legalizată/copie certificată pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitate se face de către reprezentantul legal/împuternicit al al operatorului economic prin înscrierea pe fiecare pagină a menţiunii „conform cu originalul”, însoţită de semnătura persoanei respective. Documentele emise în alte limbi vor fi prezentate însoţite de traduceri autorizate în limba română.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1, 2, 3, 4. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat.

Cerinta nr. 1. Ofertantul a livrat în ultimii trei ani (2018; 2019; 2020) produse similare. Prin produse similare se înţelege: dezinfectanţi şi/sau antiseptice, indiferent de forma de prezentare (soluţii, geluri, spume, tablete).

Loturile: 1, 2, 3, 4. Gestionarea lantului de aprovizionare. Prezentarea documentelor care atestă măsurile implementate de operatorul economic prin care se garantează trasabilitatea produselor, pe lanţul de aprovizionare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul a livrat in ultimii trei ani, produse in valoare de cel putin: pt. lot 1 = 270 000,00; lot 2 = 105 000,00; lot 3 = 11 800,00; lot 4 = 120 000,00 RON fara TVA. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul lor de experienţă, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzător cerinţelor autorităţii contractante. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantii care au depus oferte admisibile cf. art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016. Procesul-verbal de recepţie şi/sau alte documente din care să reiasă următoarele informaţii: beneficiarul, cantitatea livrată/valoarea corespunzătoare a produselor livrate în perioada de referinţă (ultimii trei ani).

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu modul în care garantează trasabilitatea produselor, urmând să probeze îndeplinirea cerinţei cu documente justificative ce vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantii (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) care au depus oferte admisibile cf. art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016. Documentele justificative pot fi: liste de verificare/rapoarte interne cuprinzând punctele de control şi criteriile de monitorizare a produselor şi proceselor pe lanţul de aprovizionare sau orice alte documente pe care ofertantul le consideră relevante în îndeplinirea cerinţei.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 15
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 28/05/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 28/05/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 28/05/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membri comisiei.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/04/2021