Usluge - 193885-2022

13/04/2022    S73

Luksemburg-Luxembourg: Administracija i pružanje usluga preventivne medicine

2022/S 073-193885

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska investicijska banka
Poštanska adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-2950
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: CS-Procurement
E-pošta: cs-procurement@eib.org
Telefon: +352 4379-1
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eib.org
Adresa profila kupca: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9397
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9397
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Administracija i pružanje usluga preventivne medicine

Referentni broj: CFT-1660
II.1.2)Glavna CPV oznaka
85147000 Zdravstvene usluge u poduzećima
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je odabrati pružatelja usluga koji će pružati EIB-u cjelovite liječničke preglede (preventivne procjene lijekova) za korisnike institucija za zdravstvenu skrb u cijeloj Europskoj uniji. Pružatelj usluga omogućit će mrežu zdravstvenih ustanova u kojima će se korisnici moći podvrgnuti usklađenim i visokokvalitetnim preventivnim medicinskim pregledima.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
85100000 Usluge u području zdravstva
85148000 Usluge medicinskih analiza
85111200 Usluge medicinske skrbi u bolnicama
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU00 Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Cilj je odabrati pružatelja usluga koji će pružati EIB-u cjelovite liječničke preglede (preventivne procjene lijekova) za korisnike institucija za zdravstvenu skrb u cijeloj Europskoj uniji. Pružatelj usluga omogućit će mrežu zdravstvenih ustanova u kojima će se korisnici moći podvrgnuti usklađenim i visokokvalitetnim preventivnim medicinskim pregledima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Četiri godine + mogućnost obnove na dvije godine (1 + 1) za najdulje trajanje od šest godina.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Ponuditelj mora dokazati da je registriran za obavljanje stručne djelatnosti u skladu s nacionalnim pravom.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 072-170133
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 10/06/2022
Lokalno vrijeme: 15:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 13/06/2022
Lokalno vrijeme: 15:00
Mjesto:

Postupak otvaranja ponuda neće biti javan. Temeljem pisanog zahtjeva upućenog EIB-u (vidjeti odjeljak I.1)) zapisnik otvaranja ponuda dostavit će se gospodarskim subjektima koji su dostavili ponudu.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Postupak otvaranja ponuda neće biti javan. Temeljem pisanog zahtjeva upućenog EIB-u (vidjeti odjeljak I.1)) zapisnik otvaranja ponuda dostavit će se gospodarskim subjektima koji su dostavili ponudu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

Šest godina.

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Ponuditelji mogu prvo Banci uputiti pitanja o nabavi koristeći se kontaktnim podacima u odjeljku I.1) ovog poziva na nadmetanje. Ako ponuditelji ili druge zainteresirane strane smatraju da je EIB nepravilno postupao (primjerice, nije postupio u skladu sa svojim utvrđenim politikama, normama i postupcima ili ne poštuje načela dobrog upravljanja), mogu podnijeti pritužbu Pritužbenom mehanizmu EIB-a (vidjeti https://www.eib.org/hr/about/accountability/complaints/index.htm) u roku od godine dana kada bi bilo razumno da navedeni postupak, odluka ili propust Banke bude objektivno poznat podnositelju pritužbe. Ako nisu zadovoljni ishodom, ponuditelji mogu zatražiti reviziju odgovora Grupe EIB-a na pritužbu Europskog ombudsmana (vidjeti https://www.ombudsman.europa.eu). U roku od dva mjeseca od obavijesti o ishodu postupka (odluci o sklapanju ugovora) ponuditelj može podnijeti zahtjev za poništenje i/ili štetu. Zahtjevima koje ponuditelji zatraže i odgovorima Banke odnosno pritužbama za nepravilnosti u postupanju nije svrha ni učinak obustaviti rok za podnošenje zahtjeva za poništenje niti otvoriti novi rok za pokretanje postupka za poništenje. Tijelo nadležno za postupke poništenja navedeno je u okviru odjeljka VI.4.1) ovog poziva na nadmetanje.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/04/2022