Diensten - 193887-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Tyresö: Installeren van telecommunicatie-uitrusting

2019/S 081-193887

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tyresö kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-0092
Postadres: Dalgränd 6
Plaats: Tyresö
NUTS-code: SE110 Stockholms län
Postcode: 135 40
Land: Zweden
Contactpersoon: Julia Prasolova
E-mail: julia.prasolova@tyreso.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tyreso.se

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nätverksinstallationer

Referentienummer: 2018/KSUH 0123
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45314000 Installeren van telecommunicatie-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 776 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32420000 Netwerkuitrusting
45314000 Installeren van telecommunicatie-uitrusting
45314200 Installeren van telefoonlijnen
45314320 Leggen van computerkabels
45315100 Elektrotechnische installatiewerken
50312300 Onderhoud en reparatie van datanetwerkuitrusting
50330000 Onderhoud van telecommunicatie-uitrusting
64200000 Telecommunicatiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE110 Stockholms län

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 243-555332

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/01/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SPEDAB AB
Nationaal identificatienummer: 556654-7898
Postadres: Svalgränd 4
Plaats: Sundbyberg
NUTS-code: SE110 Stockholms län
Postcode: 172 36
Land: Zweden
E-mail: emil.sigsjo@spedab.se

Internetadres: http://www.spedab.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 776 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019