Diensten - 193892-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Zagorje ob Savi: Tentoonstellingsstands

2019/S 081-193892

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Vanema storitve d.o.o.
2168251000
Cesta Borisa Kidriča 15
Zagorje ob Savi
1410
Slovenië
Contactpersoon: Leva Baradouska
Telefoon: +44 1494899940
E-mail: tenders@studio-moderna.com
NUTS-code: SI041

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.octaspringtechnology.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: private company
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Aviation

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Invitation to Tender for Trade Show Stand Aircraft Interiour EXPO, Hamburg 2019

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39154100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Vanema is currently reviewing service providers for stand building services for the Aircraft Interior EXPO in Hamburg 2019 that will take place from 2-4th of April in Hamburg. Vanema is planning to promote, disseminate information and finding new customers for the Octaspring technology in aviation sector and will exhibit’s product portfolio for aviation industry in the stand 1D44, in the size of 49 m2 (7 x 7 m).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 37 800.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE600
Voornaamste plaats van uitvoering:

Location: Hamburg Messe

Messeplatz 1

20357 Hamburg

GERMANY

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— create design and technical proposal for the stand based on the below set guidelines,

— prepare a work plan that will be used for the execution of this project,

— prepare and submit of the required documentation for the show organizers,

— design stand layout including all the elements based on the below instruction,

— build and disassemble stand and onsite maintenance during the event as required,

— power and electrical outlets needed for the stand,

— lighting and arrangements of the electrical supply for the stand,

— transport and material handling,

— all furniture and equipment, flooring and structures; all structural and safety requirements necessary – whether or not mentioned in the statement of work,

— all taxes (including VAT),

— all communications with Vanema.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Compliance with brief / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Design / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Layout / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Budget / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

H2020

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 006-009490
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CONSTRUCTION SERVICES AGREEMENT
Benaming:

Construction Services Agreement

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Globez SDN BHD
001956020224
32-2, Jalan Metro Pudu, Fraser Business Park, Off Jalan Yew
Kuala Lumpur
55100
Maleisië
E-mail: darren@globez.com.my
NUTS-code: DE60
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

This information has been deemed as confidential and has not been disclosed by the service provider.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vanema storitve d.o.o.
Cesta Borisa Kidriča 15
Zagorje ob savi
1410
Slovenië
Telefoon: +44 1494899940
E-mail: tenders@studio-moderna.com

Internetadres: www.octaspringtechnology.com

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Confirmation of receipt of this document

Email confirmation: tenders@studio-moderna.com

Deadline for submissions 20.1.2019

Selection of providers for interview

Presentation of the proposal:

24.1.2018

The Vendor will begin work immediately upon approval to proceed

Contract implementation date 1.2.2019

The project completion date in which the Vanema stand would be set-up and move in ready is 3:00 p.m. on 1.4.2019. Otherwise, penalties fees may apply for the stand builder.

Questions arising from this document should be given Ieva Baradouska.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vanema d.o.o.
Zagorje ob savi
Slovenië
Telefoon: +44 1494899940
E-mail: tenders@studio-moderna.com

Internetadres: www.octaspringtechnology.com

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019