Diensten - 193892-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Zagorje ob Savi: Tentoonstellingsstands

2019/S 081-193892

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vanema storitve d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 2168251000
Postadres: Cesta Borisa Kidriča 15
Plaats: Zagorje ob Savi
NUTS-code: SI041 Osrednjeslovenska
Postcode: 1410
Land: Slovenië
Contactpersoon: Leva Baradouska
E-mail: tenders@studio-moderna.com
Telefoon: +44 1494899940

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.octaspringtechnology.com

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Aviation

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Invitation to Tender for Trade Show Stand Aircraft Interiour EXPO, Hamburg 2019

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39154100 Tentoonstellingsstands
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 37 800.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE600 Hamburg

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 006-009490

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CONSTRUCTION SERVICES AGREEMENT
Benaming:

Construction Services Agreement

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Globez SDN BHD
Nationaal identificatienummer: 001956020224
Postadres: 32-2, Jalan Metro Pudu, Fraser Business Park, Off Jalan Yew
Plaats: Kuala Lumpur
NUTS-code: DE60 Hamburg
Postcode: 55100
Land: Maleisië
E-mail: darren@globez.com.my
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019