Diensten - 193895-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2019/S 081-193895

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Helsingin kaupungin asuntotuotanto
0201256-6
Elimäenkatu 15
Helsinki
00510
Finland
Contactpersoon: Projektipäällikkö Helena Koski
E-mail: helena.koski@hel.fi
NUTS-code: FI1B1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.att.hel.fi/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sähkösuunnittelu, Tapanila, asuntokortteli 39312/4, uudisrakennus

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tarjouspyynnön mukainen Helsingin Tapanilaan rakennettavan senioreille suunnatun asumisoikeuskohteen sähkösuunnittelu.

Suunnittelukokonaisuus:

– 39312/4, Haso Sammaltori, ARA:n kustannusvalvoma asumisoikeuskohde.

Hankinta kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena edullisen kustannustason saavuttamiseksi. Sopimus alkaa sopimuksen allekirjoituksella ja on voimassa, kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu rakennuttajan hyväksymällä tavalla.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 30 728.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tarjouspyynnön mukainen kohteen sähkösuunnittelu

Tontti 39312/4, Haso Sammaltori

– Rakennusoikeutta 4 800 k-m2 ja vähintään 200 k-m2 liiketilaa

– Kerrosluku 6 ja 8

– Keskipinta-alatavoite noin 50 m2

– Autopaikat sijoittuvat pääosin läheiselle LPA tontille rakennettavaan pysäköintihalliin (pysäköintihallin suunnittelu ei kuulu tähän tarjouspyyntöön).

Suunnittelun tavoitteet:

– Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n asettamiin hinta-rajoihin mahtuvat kustannukset

– Hyvä hinta-laatusuhde

– Julkisivujen, vesikaton, pihojen ja yleisten tilojen pitkä käyttöikä ja helppo huollettavuus

– Rakennusosat ja materiaalit vakiotuotteita.

Rakennusten alustava runkoratkaisu:

– betonielementtirunko

– välipohjat pääosin ontelolaattoja.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Laatuperuste / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 084-189947
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Sähkösuunnittelu, Tapanila, asuntokortteli 39312/4, uudisrakennus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Karawatski Oy
0738265-4
Kaivokatu 4
Naantali
21101
Finland
NUTS-code: FI1C1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 728.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Tontin perustamisolosuhteet:

– Rakennettavuusselvitys on tämän tarjouspyynnön liitteenä.

Huoltokirja:

Suunnittelutehtäviin sisältyy huoltokirjan ja asuntotuotannon tarkastusasiakirjan täyttäminen sekä niiden edellyttämät toimenpiteet asianomaisen suunnittelijan suunnitelmien ja valvonnan osalta sekä tarvittavien paikantamispiirustusten laatiminen. Huoltokirjaohje löytyy sähköisenä asuntotuotannon Ohjeet ja mallit -nettisivulta.

Rakennustuotteiden kelpoisuus:

Suunnittelija vastaa rakennustuotteiden kelpoisuuden selvittämisestä suunnittelu- ja työmaa-aikana yhteistyössä muiden suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa. Pääsuunnittelija vastaa kokonaisuudesta. Tarjouspyynnön liitteenä PKS-Rava-kortti liittyen tuotteiden kelpoisuuden tarkistamiseen.

Suunnitelmien yhteensovitus:

Pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien yhteensovituksesta. 2D- ja muu tarkentava suunnittelu ja tasokuvat toimitetaan digitaalisessa muodossa, piirustukset CAD-muodossa (.dwg, tu-lostustiedostot: .pdf), työselostus ja muu A4-materiaali ATK-muodossa (.pdf, doc, .xls).

Reikäsuunnittelu:

Reikäsuunnittelu ja palokatkodetaljit toteutetaan soveltaen asuntotuotannon tietomallintamisen reikäkierto-ohjetta. Ohje löytyy sähköisenä asuntotuotannon Ohjeet ja mallit -nettisivuilta.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019