Diensten - 193897-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Nederland-Delft: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2019/S 081-193897

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Delft
27374588
Stationsplein 1
Delft
2611 BV
Nederland
Contactpersoon: NIC Support Delft
E-mail: inhuurdeskdelft@hetnic.nl
NUTS-code: NL333

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.delft.nl/

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/296905

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Financieel Adviseur Planning & Control (2)

Referentienummer: 207174
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Financieel Adviseur Planning & Control

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL333
Voornaamste plaats van uitvoering:

Delft

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Financieel Adviseur Planning & Control

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De Aanbestedende Dienst kan eenzijdig besluiten de Overeenkomst vier (4) maal te verlengen met drie (3) maanden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 117-318482
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Financieel Adviseur Planning & Control

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Uit de gesprekken is uiteindelijk geen geschikte kandidaat naar voren gekomen, waardoor er is besloten om de offerteaanvraag terug te trekken.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Arrondissement Den Haag
Prins Clauslaan 60
Den Haag
2595 AJ
Nederland
Telefoon: +31 703813131
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Internetadres: www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

N.v.t.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019