Diensten - 193901-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Söderhamn: Wegvervoersdiensten

2019/S 081-193901

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Inköp Gävleborg
222000-2311
Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Zweden
Contactpersoon: Lina Haglund
Telefoon: +46 104713019
E-mail: lina.haglund@inkopgavleborg.se
NUTS-code: SE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1)Naam en adressen
Gävle kommun
212000-2338
Drottningatan 22
Gävle
803 11
Zweden
Contactpersoon: Gävle Kommun
E-mail: info@inkopgavleborg.se
NUTS-code: SE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.inkopgavleborg.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Turnélogistik för Gävle symfoniorkester

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Transport av personer och instrument samt logi vid Gävle Symfoniorkesters kommande utlandsturnéer som genomförs ungefär vartannat år. Första planerade resan är våren 2020.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000
60130000
60140000
60200000
60400000
63521000
63522000
63523000
63524000
63700000
63711000
63712000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE
NUTS-code: SE31
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transport av personer och instrument samt logi vid Gävle Symfoniorkesters kommande utlandsturnéer som genomförs ungefär vartannat år. Första planerade resan är våren 2020.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 054-124685
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Turnélogistik för Gävle symfoniorkester

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Travel Service i Göteborg Aktiebolag
556439-4210
Kungsportsavenyn 33
Göteborg
411 36
Zweden
E-mail: peter.lust@travelservice.se
NUTS-code: SE

Internetadres: www.travelservice.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Falun
Kullen 4
Falun
791 31
Zweden
Telefoon: +46 233830000
E-mail: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Fax: +46 233830080

Internetadres: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019