Diensten - 193911-2019

25/04/2019    S81

Malta-La Valletta: Kantoorpersoneelsdiensten voor huishoudens

2019/S 081-193911

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministry for Home Affairs and National Security MPU
Postadres: 201 Strait Street
Plaats: Valletta
NUTS-code: MT MALTA
Postcode: VLT 1433
Land: Malta
E-mail: tenders.mhas@gov.mt

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.etenders.gov.mt/epps

Adres van het kopersprofiel: https://www.etenders.gov.mt/epps

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tender for the Provision of Clerical Assistance within the Ministry for Home Affairs and National Security

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98513200 Kantoorpersoneelsdiensten voor huishoudens
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 247 104.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79612000 Plaatsing van ondersteunend kantoorpersoneel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT00 Malta

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 202-459750

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Signal 8 Security Services Malta Ltd
Nationaal identificatienummer: C 54368
Postadres: Our Lady Triq Tumas Fenech
Plaats: Birkirkara [Birkirkara]
NUTS-code: MT MALTA
Postcode: BKR 2000
Land: Malta
E-mail: jovan@signal8securitymalta.com.mt
Telefoon: +365 21413777

Internetadres: https://www.etenders.gov.mt/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 247 104.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019