Diensten - 193915-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Pau: Technische ontwerpdiensten

2019/S 081-193915

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Commune de Pau
21640445900010
Hôtel de ville, place Royale, CS 77575
Pau
64000
Frankrijk
Telefoon: +33 547053031
E-mail: correspondre@aws-france.com
NUTS-code: FRI15

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-pau.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.pau.fr/163-marches-publics.htm

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Montage et démontage des éléments de sécurité du circuit du Grand Prix Automobile de Pau

Referentienummer: Pau 18/58 (V18)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché ordinaire code CPV: 34928100-9 les candidats devront faire une proposition pour chacune des options obligatoires suivantes:

— option 1: pose et dépose de grillage sur glissière sur support UPN 120,

— option 2: pose et dépose de grillage sur glissière sur support UPN 160 les variantes ne sont pas autorisées.

L'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Le délai d'exécution est de 4 mois. Visite obligatoire.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI15
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché ordinaire code CPV: 34928100-9 les candidats devront faire une proposition pour chacune des options obligatoires suivantes:

— option 1: pose et dépose de grillage sur glissière sur support UPN 120,

— option 2: pose et dépose de grillage sur glissière sur support UPN 160 les variantes ne sont pas autorisées.

L'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Le délai d'exécution est de 4 mois. Visite obligatoire.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Les candidats devront faire une proposition pour chacune des options obligatoires suivantes:

— option 1: pose et dépose de grillage sur glissière sur support UPN 120,

— option 2: pose et dépose de grillage sur glissière sur support UPN 160.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 247-569785
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SGE
1 route de Targon
Blésignac
33670
Frankrijk
NUTS-code: FRI12
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 534 847.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Pau
50 cours Lyautey
Pau
64010
Frankrijk
Telefoon: +33 559849440
E-mail: greffe.ta-pau@juradm.fr
Fax: +33 559024993
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Pau
50 cours Lyautey
Pau
64010
Frankrijk
Telefoon: +33 559849440
E-mail: greffe.ta-pau@juradm.fr
Fax: +33 559024993
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019