Diensten - 193918-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Le Chesnay: Exploitatie van elektrische installaties

2019/S 081-193918

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centre hospitalier de Versailles
177 rue de Versailles
Le Chesnay Cedex
78157
Frankrijk
E-mail: ehelley@ch-versailles.fr
NUTS-code: FR103

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations de mise à disposition de personnels électriciens en H24 pour le Centre hospitalier de Versailles André Mignot

Referentienummer: EH46
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
65320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestations de mise à disposition de personnels électriciens en H24 pour le Centre hospitalier de Versailles André Mignot.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 389 748.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50532400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centre hospitalier de Versailles.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestations de mise à disposition de personnels électriciens en H24 pour le Centre hospitalier de Versailles André Mignot.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisation spécifique pour assurer les prestations / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Équipe mise en place (savoir-faire, CV, effectif dédié....) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Méthodologie proposée pour le changement de prestataire / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 016-034005
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-0013
Benaming:

Prestations de mise à disposition de personnels électricien en H24 pour le CHV

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eiffage Énergie Systèmes
117 rue du Landy
Saint-Denis
93200
Frankrijk
NUTS-code: FR106

Internetadres: http://www.achatpublic.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 389 748.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint-Cloud
Versailles
78011
Frankrijk
Telefoon: +33 139205400
E-mail: greffe.ta-versailles@juradm.fr
Fax: +33 139205487

Internetadres: https://www.ta-versailles.juradm.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Voies et délais de recours référé précontractuel: il peut intervenir pendant toute la phase de la passation, de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence jusqu'à la signature du contrat (articles L. 551-1 à L. 551-12 du CJA):

— référé contractuel (articles L. 551-13 à L. 551-23 CJA),

— recours en contestation de la validité du contrat ouvert aux tiers, et pouvant être exercé dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriés, auprès du tribunal administratif de Versailles — greffe du tribunal administratif de Versailles.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint-Cloud
Versailles
78011
Frankrijk
Telefoon: +33 139205400
E-mail: greffe-ta-versailles@juradm.fr
Fax: +33 139205487

Internetadres: https://www.ta-versailles.juradm.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019