Diensten - 193921-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Aanleggen van gazons

2019/S 081-193921

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zakład Zieleni Miejskiej
Postadres: ul. Kościuszki 138
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 40-523
Land: Polen
Contactpersoon: Lech Marek
E-mail: kontakt@zzm.katowice.pl
Telefoon: +48 322515186
Fax: +48 322515081

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zzm.katowice.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.bip.katowice.eu/jednostki/zzm

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: jednostka administracji samorządowej
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Utrzymanie pasów drogowych i terenów miejskich na terenie miasta Katowice.

Referentienummer: NZI.261.1.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77314100 Aanleggen van gazons
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi w zakresie utrzymania pasów drogowych i terenów miejskich na terenie miasta Katowice. Zamawiający podzielił zamówienie na 9 części. Opis przedmiotu zamówienia określają załączniki: do SIWZ dla poszczególnych części. Usługi będą polegac na koszeniu trawników i pasów drogowych, uporządkowaniu terenów, wywozu odpadów, przycięciu żywopłotu.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 523 865.43 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie terenów zieleni i nawierzchni utwardzonych na terenie miasta Katowice

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77314100 Aanleggen van gazons
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
90680000 Strandreinigingsdiensten
77342000 Snoeien van heggen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tereny miasta Katowice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

• Zadanie Nr 1 – Koszenie na terenach miejskich o powierzchni 117 582 m2

• Zadanie Nr 2 – Prace porządkowe w tym utrzymanie czystości na nawierzchniach utwardzonych

O powierzchni 121 774 m2

• Zadanie Nr 3 - Prace porządkowe, w tym utrzymanie czystości na plaży przy stawie Morawa i zejść

Na plażę, o powierzchni 3 500 m2

Zadanie Nr 1 – Koszenie na terenach miejskich o powierzchni 117 582 m2 obejmuje:

a) wykonanie czterokrotnego koszenia z zagrabieniem terenu i z wywiezieniem pokosu,

b) wygrabienie liści, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

c) usunięcie chwastów, rdestów i samosiejek, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

d) usunięcie drzew, krzewów niewymagających pozwolenia na usunięcie, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

e) usunięcie odrostów z pni, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

f) wywiezienie zalegających odpadów, gruzu i wszelkich odpadów w tym komunalnych wraz z ich zagospodarowaniem.

Zadanie Nr 2 – Prace porządkowe w tym utrzymanie czystości na nawierzchniach utwardzonych

O powierzchni 121 774 m2 obejmujące:

1) odśnieżanie nawierzchni utwardzonych (alejki, ścieżki, schody),

2) posypywanie piaskiem lub kruszywem (grysem) oblodzonych nawierzchni utwardzonych,

3) opróżnianie koszy betonowych ustawionych na terenach będących przedmiotem zamówienia,

4) opróżnianie koszy na psie odchody ustawionych na terenach będących przedmiotem zamówienia,

5) zamiatanie i odchwaszczanie nawierzchni utwardzonych (alejki, ścieżki, schody),

6) oczyszczanie terenów z resztek budowlanych, gruzu, ziemi, liści, suchych gałęzi i innych zalegających odpadów.

Zadanie Nr 3 – Prace porządkowe przy stawie Morawa, w tym utrzymanie czystości na plaży

I zejść na plażę o powierzchni 3 500 m2 obejmujące:

1) zebranie wszystkich zanieczyszczeń stałych z terenu o powierzchni 3 500 m2

2) zagrabienie i wyrównanie powierzchni piasku w miejscach występowania zagłębień i pagórków,

3) zamiatanie i zebranie wszelkich odpadów z dwóch zejść raz w tygodniu (2 pary betonowych schodów

O łącznej pow. 90 m2),

4) oczyszczenie z piasku i innych zanieczyszczeń elementów małej architektury,

5) sprzątnięcie plaży ze wszystkich zanieczyszczeń pozostawionych przez psy,

6) opróżnianie koszy na śmieci – 6 szt.,

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

a) Część I – w zakresie Zadania Nr 1 – jedno koszenie,

W zakresie Zadania Nr 2 – do 4 miesięcy,

W zakresie Zadania Nr 3 – jeden miesiąc,

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Uporządkowanie terenów miejskich w Katowicach o powierzchni 594 859 m2 w 2019 roku.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77342000 Snoeien van heggen
90680000 Strandreinigingsdiensten
77314100 Aanleggen van gazons
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Na terenach miasta Katowice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Każdy etap uporządkowania terenu obejmuje:

a) wykonanie trzykrotnego lub czterokrotnego koszenia (krotność koszenia poszczególnych

Lokalizacji jest ujęta w WYKAZIE TERENÓW MIEJSKICH DO KOSZENIA, z zagrabieniem terenu i z wywiezieniem pokosu,

b) wygrabienie liści, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

c) usunięcie chwastów, rdestów i samosiejek, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

d) usunięcie drzew, krzewów niewymagających pozwolenia na usunięcie, wraz z ich

Wywiezieniem i zagospodarowaniem,

e) usunięcie odrostów z pni, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

f) wywiezienie zalegających odpadów, gruzu i wszelkich odpadów w tym komunalnych wraz z

Ich zagospodarowaniem.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. w zakresie:

Część II – jedno koszenie,

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Uporządkowanie terenów miejskich w Katowicach o powierzchni 580 951m2 w 2019 roku.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77342000 Snoeien van heggen
90680000 Strandreinigingsdiensten
77314100 Aanleggen van gazons
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Na terenach miasta Katowice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Każdy etap uporządkowania terenu obejmuje:

a) wykonanie trzykrotnego lub czterokrotnego koszenia (krotność koszenia poszczególnych

Lokalizacji jest ujęta w WYKAZIE TERENÓW MIEJSKICH DO KOSZENIA, z zagrabieniem terenu i z wywiezieniem pokosu,

b) wygrabienie liści, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

c) usunięcie chwastów, rdestów i samosiejek, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

d) usunięcie drzew, krzewów niewymagających pozwolenia na usunięcie, wraz z ich

Wywiezieniem i zagospodarowaniem,

e) usunięcie odrostów z pni, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

f) wywiezienie zalegających odpadów, gruzu i wszelkich odpadów w tym komunalnych wraz z

Ich zagospodarowaniem.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. w zakresie:

Część III – jedno koszenie,

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 1 o powierzchni 487 593 m2 w 2019 roku

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77342000 Snoeien van heggen
90680000 Strandreinigingsdiensten
77314100 Aanleggen van gazons
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Na terenach miasta Katowice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Koszenie w pasach drogowych obejmuje:

a) pięciokrotne koszenie:

Traw, chwastów, usuwanie samosiejek drzew i krzewów (niewymagających zezwolenia na usunięcie) oraz odrostów pniowych i korzeniowych w pasach drogowych ulic miasta wraz ze zgrabieniem trawy, liści i innych odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów komunalnych – z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, o powierzchni 487 593 m2

Traw, chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów rosnących przy słupach elektrycznych, oświetleniowych, sygnalizatorach, znakach, barierkach, oraz krawężnikach w obrębie pasa drogowego wraz z wywiezieniem

I zagospodarowaniem odpadów na powierzchni 4 875 m2,

b) dwukrotne sprzątanie terenu objętego koszeniem (w tym usuwanie liści i zebranie odpadów komunalnych) wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów,

c) dwukrotne przycięcie krzewów: o powierzchni 28 770 m2 rosnących w pasach drogowych.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. w zakresie:

Część IV – jedno koszenie,

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 2 o powierzchni 375 050m2 w 2019 roku

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77342000 Snoeien van heggen
90680000 Strandreinigingsdiensten
77314100 Aanleggen van gazons
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Na terenach miasta Katowice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Koszenie w pasach drogowych obejmuje:

a) pięciokrotne koszenie:

Traw, chwastów, usuwanie samosiejek drzew i krzewów (niewymagających zezwolenia na usunięcie) oraz odrostów pniowych i korzeniowych w pasach drogowych ulic miasta wraz ze zgrabieniem trawy, liści i innych odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów komunalnych – z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, na powierzchni 375 050 m2

Trawy, chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów rosnących przy słupach elektrycznych, oświetleniowych, sygnalizatorach, znakach, barierkach, oraz krawężnikach w obrębie pasa drogowego wraz z wywiezieniem

I zagospodarowaniem odpadów na powierzchni 3 750 m2,

a) dwukrotne sprzątanie terenu objętego koszeniem (w tym usuwanie liści i zebranie odpadów komunalnych) wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów,

b) dwukrotne przycięcie krzewów: o powierzchni 6 725 m2 rosnących w pasach drogowych.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. w zakresie:

Część V – jedno koszenie,

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 3 o powierzchni 495 495 m2 w 2019 roku

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77342000 Snoeien van heggen
90680000 Strandreinigingsdiensten
77314100 Aanleggen van gazons
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Na terenach miasta Katowice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Koszenie w pasach drogowych obejmuje:

a) pięciokrotne koszenie:

Traw, chwastów, usuwanie samosiejek drzew i krzewów (niewymagających zezwolenia na usunięcie) oraz odrostów pniowych i korzeniowych w pasach drogowych ulic miasta wraz ze zgrabieniem trawy, liści i innych odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów komunalnych – z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, o powierzchni 495 495 m2

Traw, chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów rosnących przy słupach elektrycznych, oświetleniowych, sygnalizatorach, znakach, barierkach, oraz krawężnikach w obrębie pasa drogowego wraz z wywiezieniem

I zagospodarowaniem odpadów na powierzchni 4 954 m2,

b) dwukrotne sprzątanie terenu objętego koszeniem (w tym usuwanie liści i zebranie odpadów komunalnych) wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów,

c) dwukrotne przycięcie krzewów: o powierzchni 19 846 m2 rosnących w pasach drogowych.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. w zakresie:

Część VI – jedno koszenie,

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 4 o powierzchni 395 527 m2 w 2019 roku

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77342000 Snoeien van heggen
90680000 Strandreinigingsdiensten
77314100 Aanleggen van gazons
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Na terenach miasta Katowice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

a) pięciokrotnego koszenia:

Traw, chwastów, usuwanie samosiejek drzew i krzewów (niewymagających zezwolenia na usunięcie) oraz odrostów pniowych i korzeniowych w pasach drogowych ulic miasta wraz ze zgrabieniem trawy, liści i innych odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów komunalnych – z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, na powierzchni 395 527 m2,

Trawy, chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów rosnących przy słupach elektrycznych, oświetleniowych, sygnalizatorach, znakach, barierkach, oraz krawężnikach w obrębie pasa drogowego wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem odpadów na pow. 3 955 m2,

b) dwukrotnego sprzątania terenu objętego koszeniem (w tym usuwanie liści i zebranie odpadów komunalnych) wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów,

c) dwukrotnego przycięcia krzewów o powierzchni 12 499 m2 rosnących w pasach drogowych.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. w zakresie:

Część VII – jedno koszenie,

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 5 o powierzchni 455 984 m2 w 2019 roku

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77342000 Snoeien van heggen
90680000 Strandreinigingsdiensten
77314100 Aanleggen van gazons
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Na terenach miasta Katowice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

a) pięciokrotnego koszenia:

Traw, chwastów, usuwanie samosiejek drzew i krzewów (niewymagających zezwolenia na usunięcie) oraz odrostów pniowych i korzeniowych w pasach drogowych ulic miasta wraz ze zgrabieniem trawy, liści i innych odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów komunalnych – z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, na powierzchni 455 984 m2,

Traw, chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów rosnących przy słupach elektrycznych, oświetleniowych, sygnalizatorach, znakach, barierkach, oraz krawężnikach w obrębie pasa drogowego wraz z wywiezieniem

I zagospodarowaniem odpadów na pow. 4 560 m2,

b) dwukrotnego sprzątania terenu objętego koszeniem (w tym usuwanie liści i zebranie odpadów komunalnych) wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów.

c) dwukrotnego przycięcia krzewów o powierzchni 6 601 m2 rosnących w pasach drogowych.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. w zakresie:

Część VIII – jedno koszenie,

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prace porządkowe w rejonie siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) wraz z kładką (łączącą NOSPR z MCK) w Katowicach

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77342000 Snoeien van heggen
90680000 Strandreinigingsdiensten
77314100 Aanleggen van gazons
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Na terenach miasta Katowice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

OPIS WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) zamiatanie alejek, chodników, schodów, kładki o nawierzchni utwardzonej - oczyszczanie terenów ze śmieci, liści i innych zalegających odpadów, zbieranie, transport i ich zagospodarowanie (trzykrotnie w ciągu tygodnia) przy użyciu zamiatarki o DMC do 3,5 tony (w tym utrzymanie czystości na ogrzewanej kładce łączącej NOSPR z MCK wraz ze schodami), oraz na polecenie Zamawiającego mycie nawierzchni utwardzonych z zanieczyszczeń przy użyciu urządzeń ciśnieniowych, na terenie o powierzchni 18 000 m2.

2) opróżnianie koszy ustawionych na terenie będącym przedmiotem zamówienia pięciokrotnie w ciągu tygodnia wraz z utylizacją i myciem koszy (szt. 35),

3) czyszczenie słupów ogłoszeniowych (2 szt.), tablic informacyjnych (szt. 14), słupków parkingowych (szt. 7), ławek (mb 400) ustawionych na przedmiotowym terenie jednokrotnie

W ciągu miesiąca,

4) odśnieżanie nawierzchni utwardzonych ścieżek, schodów, kładki wraz z wywozem, posypywanie środkiem chemicznym oblodzonych nawierzchni - teren o powierzchni 18 000 m2,

5) pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej polegająca na wykonywaniu następujących prac:

a) formowaniu platanów (41 szt.) oraz brzozy pożytecznej (58 szt.) - jednokrotnie w trakcie

Trwania umowy,

b) przycięciu krzewów z rodzaju dereń poprzez przycinanie roślin i wywóz zebranych odpadów

Na pow. 520 m2 w miarę potrzeb, minimum trzykrotnie w trakcie trwania umowy,

c) formowaniu żywopłotu z grabu (labirynt) poprzez przycinanie roślin i wywóz zebranych

Odpadów na pow. 5 200 m2 w miarę potrzeb - minimum czterokrotnie w trakcie trwania umowy,

d) pielęgnacja trawników na pow. 5 047 m2 w miarę potrzeb - minimum dziesięciokrotnie

W trakcie trwania umowy, oraz dwukrotne wiosenne oraz jesienne grabienie trawników z zalegających liści i innych zanieczyszczeń wraz z wywozem,

e) utrzymanie powierzchni rabat obsadzonych drzewami, krzewami i bylinami poprzez:

Odchwaszczanie nasadzeń, przycinanie roślin, uzupełnianie ściółkowania (rozścielenie zrębków) zbieraniu opadłych liści, śmieci i innych zanieczyszczeń na pow. 7 000 m2 w miarę potrzeb - minimum dziesięciokrotnie w trakcie trwania umowy aż do uzyskania efektu (teren wolny od chwastów).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. w zakresie:

Część IX – do 4 miesięcy.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 013-026431
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZPU.262.15.43.2019
Perceel nr.: 1
Benaming:

Utrzymanie terenów zieleni i nawierzchni utwardzonych na terenie miasta Katowice.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo CIVITATIS Adam Matusiak
Postadres: ul. Kopaniny Lewe 22C
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 40-748
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 309 629.28 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 281 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Uporządkowanie terenów miejskich w Katowicach o powierzchni 594 859 m2 w 2019 roku.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZPU.262.14.42.2019
Perceel nr.: 3
Benaming:

Uporzadkowanie terenów miejskich w Katowicach o powierzchni 580 951 m2 w 2019 roku

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Manus Sp. z o.o.
Postadres: ul. Burowiecka 34
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 40-234
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 223 665.74 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 239 400.67 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZPU.262.5.29.2019
Perceel nr.: 4
Benaming:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 1 o powierzchni 487 593 m2 w 2019 roku.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BIO-EKOS GROUP Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Postadres: ul. Targiela 112
Plaats: Tychy
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 43-100
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BIO-EKOS Sp. z o.o.
Postadres: ul.Lesna 63
Plaats: Nowe Chechło
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 42-622
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 430 077.78 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 503 103.89 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZPU.262.6.30.2019
Perceel nr.: 5
Benaming:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 2 o powierzchni 375 050 m2 w 2019 roku.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Manus sp. z o.o.
Postadres: ul. Burowiecka 34
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 40-234
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 250.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 324 043.02 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZPU.262.4.28.2019
Perceel nr.: 6
Benaming:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 3 o powierzchni 495 495 m2 w 2019 roku.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: V&T Sp. z o.o.
Postadres: ul. Ks. Ignacego Siwca 6A/7
Plaats: Tarnowskie Góry
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 42-600
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 419 791.67 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 493 690.72 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZPU.262.7.31.2019
Perceel nr.: 7
Benaming:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 4 o powierzchni 395 527 m2 w 2019 roku.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Warsztat Usługowy Produkcyjno - Handlowy Andrzej Langner
Postadres: ul. Ks. Augustyna Potyki 45
Plaats: Ruda Śląska
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 41-705
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 327 450.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 430 627.13 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 5 o powierzchni 455 984 m2 w 2019 roku.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZPU.262.16.44.2019
Perceel nr.: 9
Benaming:

Prace porządkowe w rejonie siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) wraz z kładką (łączącą NOSPR z MCK) w Katowicach.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo CIVITATIS Adam Matusiak
Postadres: ul. Kopaniny Lewe 22C
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 40-748
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 264 879.63 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 252 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019