Diensten - 193921-2019

25/04/2019    S81    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi w zakresie trawników

2019/S 081-193921

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zakład Zieleni Miejskiej
ul. Kościuszki 138
Katowice
40-523
Polska
Osoba do kontaktów: Lech Marek
Tel.: +48 322515186
E-mail: kontakt@zzm.katowice.pl
Faks: +48 322515081
Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zzm.katowice.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.bip.katowice.eu/jednostki/zzm

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie pasów drogowych i terenów miejskich na terenie miasta Katowice.

Numer referencyjny: NZI.261.1.2019
II.1.2)Główny kod CPV
77314100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi w zakresie utrzymania pasów drogowych i terenów miejskich na terenie miasta Katowice. Zamawiający podzielił zamówienie na 9 części. Opis przedmiotu zamówienia określają załączniki: do SIWZ dla poszczególnych części. Usługi będą polegac na koszeniu trawników i pasów drogowych, uporządkowaniu terenów, wywozu odpadów, przycięciu żywopłotu.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 523 865.43 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie terenów zieleni i nawierzchni utwardzonych na terenie miasta Katowice

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100
90000000
90680000
77342000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tereny miasta Katowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

• Zadanie Nr 1 – Koszenie na terenach miejskich o powierzchni 117 582 m2

• Zadanie Nr 2 – Prace porządkowe w tym utrzymanie czystości na nawierzchniach utwardzonych

O powierzchni 121 774 m2

• Zadanie Nr 3 - Prace porządkowe, w tym utrzymanie czystości na plaży przy stawie Morawa i zejść

Na plażę, o powierzchni 3 500 m2

Zadanie Nr 1 – Koszenie na terenach miejskich o powierzchni 117 582 m2 obejmuje:

a) wykonanie czterokrotnego koszenia z zagrabieniem terenu i z wywiezieniem pokosu,

b) wygrabienie liści, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

c) usunięcie chwastów, rdestów i samosiejek, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

d) usunięcie drzew, krzewów niewymagających pozwolenia na usunięcie, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

e) usunięcie odrostów z pni, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

f) wywiezienie zalegających odpadów, gruzu i wszelkich odpadów w tym komunalnych wraz z ich zagospodarowaniem.

Zadanie Nr 2 – Prace porządkowe w tym utrzymanie czystości na nawierzchniach utwardzonych

O powierzchni 121 774 m2 obejmujące:

1) odśnieżanie nawierzchni utwardzonych (alejki, ścieżki, schody),

2) posypywanie piaskiem lub kruszywem (grysem) oblodzonych nawierzchni utwardzonych,

3) opróżnianie koszy betonowych ustawionych na terenach będących przedmiotem zamówienia,

4) opróżnianie koszy na psie odchody ustawionych na terenach będących przedmiotem zamówienia,

5) zamiatanie i odchwaszczanie nawierzchni utwardzonych (alejki, ścieżki, schody),

6) oczyszczanie terenów z resztek budowlanych, gruzu, ziemi, liści, suchych gałęzi i innych zalegających odpadów.

Zadanie Nr 3 – Prace porządkowe przy stawie Morawa, w tym utrzymanie czystości na plaży

I zejść na plażę o powierzchni 3 500 m2 obejmujące:

1) zebranie wszystkich zanieczyszczeń stałych z terenu o powierzchni 3 500 m2

2) zagrabienie i wyrównanie powierzchni piasku w miejscach występowania zagłębień i pagórków,

3) zamiatanie i zebranie wszelkich odpadów z dwóch zejść raz w tygodniu (2 pary betonowych schodów

O łącznej pow. 90 m2),

4) oczyszczenie z piasku i innych zanieczyszczeń elementów małej architektury,

5) sprzątnięcie plaży ze wszystkich zanieczyszczeń pozostawionych przez psy,

6) opróżnianie koszy na śmieci – 6 szt.,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

a) Część I – w zakresie Zadania Nr 1 – jedno koszenie,

W zakresie Zadania Nr 2 – do 4 miesięcy,

W zakresie Zadania Nr 3 – jeden miesiąc,

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Uporządkowanie terenów miejskich w Katowicach o powierzchni 594 859 m2 w 2019 roku.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77342000
90680000
77314100
90000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na terenach miasta Katowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Każdy etap uporządkowania terenu obejmuje:

a) wykonanie trzykrotnego lub czterokrotnego koszenia (krotność koszenia poszczególnych

Lokalizacji jest ujęta w WYKAZIE TERENÓW MIEJSKICH DO KOSZENIA, z zagrabieniem terenu i z wywiezieniem pokosu,

b) wygrabienie liści, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

c) usunięcie chwastów, rdestów i samosiejek, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

d) usunięcie drzew, krzewów niewymagających pozwolenia na usunięcie, wraz z ich

Wywiezieniem i zagospodarowaniem,

e) usunięcie odrostów z pni, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

f) wywiezienie zalegających odpadów, gruzu i wszelkich odpadów w tym komunalnych wraz z

Ich zagospodarowaniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. w zakresie:

Część II – jedno koszenie,

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Uporządkowanie terenów miejskich w Katowicach o powierzchni 580 951m2 w 2019 roku.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77342000
90680000
77314100
90000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na terenach miasta Katowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Każdy etap uporządkowania terenu obejmuje:

a) wykonanie trzykrotnego lub czterokrotnego koszenia (krotność koszenia poszczególnych

Lokalizacji jest ujęta w WYKAZIE TERENÓW MIEJSKICH DO KOSZENIA, z zagrabieniem terenu i z wywiezieniem pokosu,

b) wygrabienie liści, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

c) usunięcie chwastów, rdestów i samosiejek, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

d) usunięcie drzew, krzewów niewymagających pozwolenia na usunięcie, wraz z ich

Wywiezieniem i zagospodarowaniem,

e) usunięcie odrostów z pni, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

f) wywiezienie zalegających odpadów, gruzu i wszelkich odpadów w tym komunalnych wraz z

Ich zagospodarowaniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. w zakresie:

Część III – jedno koszenie,

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 1 o powierzchni 487 593 m2 w 2019 roku

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77342000
90680000
77314100
90000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na terenach miasta Katowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Koszenie w pasach drogowych obejmuje:

a) pięciokrotne koszenie:

Traw, chwastów, usuwanie samosiejek drzew i krzewów (niewymagających zezwolenia na usunięcie) oraz odrostów pniowych i korzeniowych w pasach drogowych ulic miasta wraz ze zgrabieniem trawy, liści i innych odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów komunalnych – z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, o powierzchni 487 593 m2

Traw, chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów rosnących przy słupach elektrycznych, oświetleniowych, sygnalizatorach, znakach, barierkach, oraz krawężnikach w obrębie pasa drogowego wraz z wywiezieniem

I zagospodarowaniem odpadów na powierzchni 4 875 m2,

b) dwukrotne sprzątanie terenu objętego koszeniem (w tym usuwanie liści i zebranie odpadów komunalnych) wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów,

c) dwukrotne przycięcie krzewów: o powierzchni 28 770 m2 rosnących w pasach drogowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. w zakresie:

Część IV – jedno koszenie,

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 2 o powierzchni 375 050m2 w 2019 roku

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77342000
90680000
77314100
90000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na terenach miasta Katowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Koszenie w pasach drogowych obejmuje:

a) pięciokrotne koszenie:

Traw, chwastów, usuwanie samosiejek drzew i krzewów (niewymagających zezwolenia na usunięcie) oraz odrostów pniowych i korzeniowych w pasach drogowych ulic miasta wraz ze zgrabieniem trawy, liści i innych odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów komunalnych – z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, na powierzchni 375 050 m2

Trawy, chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów rosnących przy słupach elektrycznych, oświetleniowych, sygnalizatorach, znakach, barierkach, oraz krawężnikach w obrębie pasa drogowego wraz z wywiezieniem

I zagospodarowaniem odpadów na powierzchni 3 750 m2,

a) dwukrotne sprzątanie terenu objętego koszeniem (w tym usuwanie liści i zebranie odpadów komunalnych) wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów,

b) dwukrotne przycięcie krzewów: o powierzchni 6 725 m2 rosnących w pasach drogowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. w zakresie:

Część V – jedno koszenie,

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 3 o powierzchni 495 495 m2 w 2019 roku

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77342000
90680000
77314100
90000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na terenach miasta Katowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Koszenie w pasach drogowych obejmuje:

a) pięciokrotne koszenie:

Traw, chwastów, usuwanie samosiejek drzew i krzewów (niewymagających zezwolenia na usunięcie) oraz odrostów pniowych i korzeniowych w pasach drogowych ulic miasta wraz ze zgrabieniem trawy, liści i innych odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów komunalnych – z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, o powierzchni 495 495 m2

Traw, chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów rosnących przy słupach elektrycznych, oświetleniowych, sygnalizatorach, znakach, barierkach, oraz krawężnikach w obrębie pasa drogowego wraz z wywiezieniem

I zagospodarowaniem odpadów na powierzchni 4 954 m2,

b) dwukrotne sprzątanie terenu objętego koszeniem (w tym usuwanie liści i zebranie odpadów komunalnych) wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów,

c) dwukrotne przycięcie krzewów: o powierzchni 19 846 m2 rosnących w pasach drogowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. w zakresie:

Część VI – jedno koszenie,

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 4 o powierzchni 395 527 m2 w 2019 roku

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77342000
90680000
77314100
90000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na terenach miasta Katowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

a) pięciokrotnego koszenia:

Traw, chwastów, usuwanie samosiejek drzew i krzewów (niewymagających zezwolenia na usunięcie) oraz odrostów pniowych i korzeniowych w pasach drogowych ulic miasta wraz ze zgrabieniem trawy, liści i innych odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów komunalnych – z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, na powierzchni 395 527 m2,

Trawy, chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów rosnących przy słupach elektrycznych, oświetleniowych, sygnalizatorach, znakach, barierkach, oraz krawężnikach w obrębie pasa drogowego wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem odpadów na pow. 3 955 m2,

b) dwukrotnego sprzątania terenu objętego koszeniem (w tym usuwanie liści i zebranie odpadów komunalnych) wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów,

c) dwukrotnego przycięcia krzewów o powierzchni 12 499 m2 rosnących w pasach drogowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. w zakresie:

Część VII – jedno koszenie,

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 5 o powierzchni 455 984 m2 w 2019 roku

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77342000
90680000
77314100
90000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na terenach miasta Katowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

a) pięciokrotnego koszenia:

Traw, chwastów, usuwanie samosiejek drzew i krzewów (niewymagających zezwolenia na usunięcie) oraz odrostów pniowych i korzeniowych w pasach drogowych ulic miasta wraz ze zgrabieniem trawy, liści i innych odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów komunalnych – z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, na powierzchni 455 984 m2,

Traw, chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów rosnących przy słupach elektrycznych, oświetleniowych, sygnalizatorach, znakach, barierkach, oraz krawężnikach w obrębie pasa drogowego wraz z wywiezieniem

I zagospodarowaniem odpadów na pow. 4 560 m2,

b) dwukrotnego sprzątania terenu objętego koszeniem (w tym usuwanie liści i zebranie odpadów komunalnych) wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów.

c) dwukrotnego przycięcia krzewów o powierzchni 6 601 m2 rosnących w pasach drogowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. w zakresie:

Część VIII – jedno koszenie,

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Prace porządkowe w rejonie siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) wraz z kładką (łączącą NOSPR z MCK) w Katowicach

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77342000
90680000
77314100
90000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na terenach miasta Katowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

OPIS WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) zamiatanie alejek, chodników, schodów, kładki o nawierzchni utwardzonej - oczyszczanie terenów ze śmieci, liści i innych zalegających odpadów, zbieranie, transport i ich zagospodarowanie (trzykrotnie w ciągu tygodnia) przy użyciu zamiatarki o DMC do 3,5 tony (w tym utrzymanie czystości na ogrzewanej kładce łączącej NOSPR z MCK wraz ze schodami), oraz na polecenie Zamawiającego mycie nawierzchni utwardzonych z zanieczyszczeń przy użyciu urządzeń ciśnieniowych, na terenie o powierzchni 18 000 m2.

2) opróżnianie koszy ustawionych na terenie będącym przedmiotem zamówienia pięciokrotnie w ciągu tygodnia wraz z utylizacją i myciem koszy (szt. 35),

3) czyszczenie słupów ogłoszeniowych (2 szt.), tablic informacyjnych (szt. 14), słupków parkingowych (szt. 7), ławek (mb 400) ustawionych na przedmiotowym terenie jednokrotnie

W ciągu miesiąca,

4) odśnieżanie nawierzchni utwardzonych ścieżek, schodów, kładki wraz z wywozem, posypywanie środkiem chemicznym oblodzonych nawierzchni - teren o powierzchni 18 000 m2,

5) pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej polegająca na wykonywaniu następujących prac:

a) formowaniu platanów (41 szt.) oraz brzozy pożytecznej (58 szt.) - jednokrotnie w trakcie

Trwania umowy,

b) przycięciu krzewów z rodzaju dereń poprzez przycinanie roślin i wywóz zebranych odpadów

Na pow. 520 m2 w miarę potrzeb, minimum trzykrotnie w trakcie trwania umowy,

c) formowaniu żywopłotu z grabu (labirynt) poprzez przycinanie roślin i wywóz zebranych

Odpadów na pow. 5 200 m2 w miarę potrzeb - minimum czterokrotnie w trakcie trwania umowy,

d) pielęgnacja trawników na pow. 5 047 m2 w miarę potrzeb - minimum dziesięciokrotnie

W trakcie trwania umowy, oraz dwukrotne wiosenne oraz jesienne grabienie trawników z zalegających liści i innych zanieczyszczeń wraz z wywozem,

e) utrzymanie powierzchni rabat obsadzonych drzewami, krzewami i bylinami poprzez:

Odchwaszczanie nasadzeń, przycinanie roślin, uzupełnianie ściółkowania (rozścielenie zrębków) zbieraniu opadłych liści, śmieci i innych zanieczyszczeń na pow. 7 000 m2 w miarę potrzeb - minimum dziesięciokrotnie w trakcie trwania umowy aż do uzyskania efektu (teren wolny od chwastów).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. w zakresie:

Część IX – do 4 miesięcy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 013-026431
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZPU.262.15.43.2019
Część nr: 1
Nazwa:

Utrzymanie terenów zieleni i nawierzchni utwardzonych na terenie miasta Katowice.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/04/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo CIVITATIS Adam Matusiak
ul. Kopaniny Lewe 22C
Katowice
40-748
Polska
Kod NUTS: PL22A
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 309 629.28 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 281 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Uporządkowanie terenów miejskich w Katowicach o powierzchni 594 859 m2 w 2019 roku.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZPU.262.14.42.2019
Część nr: 3
Nazwa:

Uporzadkowanie terenów miejskich w Katowicach o powierzchni 580 951 m2 w 2019 roku

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/04/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Manus Sp. z o.o.
ul. Burowiecka 34
Katowice
40-234
Polska
Kod NUTS: PL22A
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 223 665.74 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 239 400.67 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZPU.262.5.29.2019
Część nr: 4
Nazwa:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 1 o powierzchni 487 593 m2 w 2019 roku.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/03/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
BIO-EKOS GROUP Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Targiela 112
Tychy
43-100
Polska
Kod NUTS: PL22A
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
BIO-EKOS Sp. z o.o.
ul.Lesna 63
Nowe Chechło
42-622
Polska
Kod NUTS: PL22A
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 430 077.78 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 503 103.89 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZPU.262.6.30.2019
Część nr: 5
Nazwa:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 2 o powierzchni 375 050 m2 w 2019 roku.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/03/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Manus sp. z o.o.
ul. Burowiecka 34
Katowice
40-234
Polska
Kod NUTS: PL22A
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 300 250.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 324 043.02 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZPU.262.4.28.2019
Część nr: 6
Nazwa:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 3 o powierzchni 495 495 m2 w 2019 roku.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/03/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
V&T Sp. z o.o.
ul. Ks. Ignacego Siwca 6A/7
Tarnowskie Góry
42-600
Polska
Kod NUTS: PL22A
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 419 791.67 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 493 690.72 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZPU.262.7.31.2019
Część nr: 7
Nazwa:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 4 o powierzchni 395 527 m2 w 2019 roku.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/03/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Warsztat Usługowy Produkcyjno - Handlowy Andrzej Langner
ul. Ks. Augustyna Potyki 45
Ruda Śląska
41-705
Polska
Kod NUTS: PL22A
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 327 450.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 430 627.13 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 8
Nazwa:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 5 o powierzchni 455 984 m2 w 2019 roku.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZPU.262.16.44.2019
Część nr: 9
Nazwa:

Prace porządkowe w rejonie siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) wraz z kładką (łączącą NOSPR z MCK) w Katowicach.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/04/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo CIVITATIS Adam Matusiak
ul. Kopaniny Lewe 22C
Katowice
40-748
Polska
Kod NUTS: PL22A
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 264 879.63 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 252 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019