Diensten - 193921-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Aanleggen van gazons

2019/S 081-193921

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Zakład Zieleni Miejskiej
ul. Kościuszki 138
Katowice
40-523
Polen
Contactpersoon: Lech Marek
Telefoon: +48 322515186
E-mail: kontakt@zzm.katowice.pl
Fax: +48 322515081
NUTS-code: PL22A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zzm.katowice.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.bip.katowice.eu/jednostki/zzm

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Utrzymanie pasów drogowych i terenów miejskich na terenie miasta Katowice.

Referentienummer: NZI.261.1.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77314100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 523 865.43 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie terenów zieleni i nawierzchni utwardzonych na terenie miasta Katowice

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77314100
90000000
90680000
77342000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Uporządkowanie terenów miejskich w Katowicach o powierzchni 594 859 m2 w 2019 roku.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77342000
90680000
77314100
90000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Uporządkowanie terenów miejskich w Katowicach o powierzchni 580 951m2 w 2019 roku.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77342000
90680000
77314100
90000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 1 o powierzchni 487 593 m2 w 2019 roku

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77342000
90680000
77314100
90000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 2 o powierzchni 375 050m2 w 2019 roku

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77342000
90680000
77314100
90000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 3 o powierzchni 495 495 m2 w 2019 roku

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77342000
90680000
77314100
90000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 4 o powierzchni 395 527 m2 w 2019 roku

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77342000
90680000
77314100
90000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 5 o powierzchni 455 984 m2 w 2019 roku

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77342000
90680000
77314100
90000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prace porządkowe w rejonie siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) wraz z kładką (łączącą NOSPR z MCK) w Katowicach

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77342000
90680000
77314100
90000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 013-026431

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZPU.262.15.43.2019
Perceel nr.: 1
Benaming:

Utrzymanie terenów zieleni i nawierzchni utwardzonych na terenie miasta Katowice.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo CIVITATIS Adam Matusiak
ul. Kopaniny Lewe 22C
Katowice
40-748
Polen
NUTS-code: PL22A
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 309 629.28 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 281 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Uporządkowanie terenów miejskich w Katowicach o powierzchni 594 859 m2 w 2019 roku.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZPU.262.14.42.2019
Perceel nr.: 3
Benaming:

Uporzadkowanie terenów miejskich w Katowicach o powierzchni 580 951 m2 w 2019 roku

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Manus Sp. z o.o.
ul. Burowiecka 34
Katowice
40-234
Polen
NUTS-code: PL22A
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 223 665.74 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 239 400.67 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZPU.262.5.29.2019
Perceel nr.: 4
Benaming:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 1 o powierzchni 487 593 m2 w 2019 roku.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BIO-EKOS GROUP Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Targiela 112
Tychy
43-100
Polen
NUTS-code: PL22A
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BIO-EKOS Sp. z o.o.
ul.Lesna 63
Nowe Chechło
42-622
Polen
NUTS-code: PL22A
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 430 077.78 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 503 103.89 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZPU.262.6.30.2019
Perceel nr.: 5
Benaming:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 2 o powierzchni 375 050 m2 w 2019 roku.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Manus sp. z o.o.
ul. Burowiecka 34
Katowice
40-234
Polen
NUTS-code: PL22A
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 250.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 324 043.02 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZPU.262.4.28.2019
Perceel nr.: 6
Benaming:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 3 o powierzchni 495 495 m2 w 2019 roku.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
V&T Sp. z o.o.
ul. Ks. Ignacego Siwca 6A/7
Tarnowskie Góry
42-600
Polen
NUTS-code: PL22A
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 419 791.67 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 493 690.72 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZPU.262.7.31.2019
Perceel nr.: 7
Benaming:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 4 o powierzchni 395 527 m2 w 2019 roku.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Warsztat Usługowy Produkcyjno - Handlowy Andrzej Langner
ul. Ks. Augustyna Potyki 45
Ruda Śląska
41-705
Polen
NUTS-code: PL22A
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 327 450.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 430 627.13 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 5 o powierzchni 455 984 m2 w 2019 roku.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZPU.262.16.44.2019
Perceel nr.: 9
Benaming:

Prace porządkowe w rejonie siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) wraz z kładką (łączącą NOSPR z MCK) w Katowicach.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo CIVITATIS Adam Matusiak
ul. Kopaniny Lewe 22C
Katowice
40-748
Polen
NUTS-code: PL22A
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 264 879.63 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 252 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019