Diensten - 193922-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Gotenburg: Post- en telecommunicatiediensten

2019/S 081-193922

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Göteborgs Stad, Intraservice
212000-1355
Rosenlundsgatan 4
Göteborg
403 31
Zweden
Contactpersoon: Peter Skoog
E-mail: peter.skoog@intraservice.goteborg.se
NUTS-code: SE232

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://intraservice.goteborg.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Upphandling - Fritt publikt WiFi utomhus

Referentienummer: 18/8
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Avtalet avser tillhandahållande av Fritt publikt WiFi utomhus.

Göteborgs Stad har idag ett antal zoner för så kallat ”fritt publikt WiFi utomhus, med syfte att användas i första hand för allmänhet och besökare inom Göteborgs Stad. Kommunfullmäktige har tagit beslut och en utbyggnad av antal zoner skall genomföras. Surfzonerna återfinns på lokala torg och centrala platser i Göteborg för att komplettera kommersiella aktörers nät, på liknande sätt kommer även utbyggnad att ske.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 800 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000
72222300
72700000
72720000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE232
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Avtalet avser tillhandahållande av Fritt publikt WiFi utomhus.

Göteborgs Stad har idag ett antal zoner för så kallat ”fritt publikt WiFi utomhus, med syfte att användas i första hand för allmänhet och besökare inom Göteborgs Stad. Kommunfullmäktige har tagit beslut och en utbyggnad av antal zoner skall genomföras. Surfzonerna återfinns på lokala torg och centrala platser i Göteborg för att komplettera kommersiella aktörers nät, på liknande sätt kommer även utbyggnad att ske.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 230-525890
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Telenor Sverige Aktiebolag
556421-0309
Katarinavägen 15
Stockholm
116 88
Zweden
E-mail: jan.kindlund@telenor.se
NUTS-code: SE23

Internetadres: http://www.telenor.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 800 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Göteborg
Göteborg
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019