Diensten - 193924-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Frankrijk-Annecy: Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur

2019/S 081-193924

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville d'Annecy
20006340200016
Esplanade de l'Hôtel-de-Ville
Annecy
74011
Frankrijk
Telefoon: +33 450336559
E-mail: marchespublics@ville-annecy.fr
Fax: +33 450338903
NUTS-code: FRK28

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.annecy.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Parc des Toriolets — aménagement de voirie et d'espaces publics — marché de maîtrise d'œuvre

Referentienummer: 19as-Cp-0029-I
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71400000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

L'ouvrage à réaliser appartient à la catégorie infrastructure et consiste en une opération d'infrastructure neuve.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 114 350.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71250000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK28
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

L'ouvrage à réaliser appartient à la catégorie infrastructure et consiste en une opération d'infrastructure neuve.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisation de l'équipe de maîtrise d'œuvre et méthodologie / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Analyse critique du programme / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des réalisations antérieures / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Rémunération / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Procédure adaptée; marché public inférieur aux seuils de procédure formalisée art 27 du décret 2016-360.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Groupement atelier fontaine/profils études
La Bouvarde — allée de la Mandallaz
Épagny-Metz Tessy
74330
Frankrijk
NUTS-code: FRK28

Internetadres: http://www.annecy.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 114 350.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 5 889.63 EUR
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Étude de structure béton pou passage sous terrain sous la voirie Rd14

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Les pièces relatives au marché sont consultables à la direction de la commande publique — esplanade de l'Hôtel de Ville — 74000 Annecy, dans les conditions prévues par la CADA et la jurisprudence.

Date de signature du marché:18.4.2019.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Grenoble
2 place de Verdun
Grenoble
38000
Frankrijk
Telefoon: +33 476429000
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Cf. le greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.

Les recours peuvent être effectués par voie postale à l'adresse sus-indiquée ou par voie électronique via l'application «télérecours citoyens» sur le site URL: www.telerecours.fr

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019